1. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

1. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 1. sınıf Müzik Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 1.1. Dinleme – Söyleme

Kazanımlar:

1.1.1. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını uygular.

 • Evde, okulda ve açık havada müzik dinleme ve yapmanın çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde olması gerektiği etkinliklerle kavratılmaya çalışılır.
 • Etkinliklerde çocuk dünyasındaki seslere yönelik ninniler seçilir.

1.1.2. İstiklâl Marşı’nı saygıyla dinler.

 • Öğrencilere bayrak törenlerinde İstiklâl Marşı söylenirken nasıl duruş almaları ve saygı göstermeleri gerektiği uygun biçimde açıklanarak uygulamaya yönelik etkinlikler düzenlenir.

1.1.3. Çevresindeki ses kaynaklarını ayırt eder.

 • Sesler doğal (hayvan-doğadaki vb.) ve yapay sesler (radyo-televizyon-motorlu araç-makas vb.) şeklide sınıflandırılarak bunlara değinilir.

1.1.4. Çevresinde duyduğu sesleri taklit eder.

 • Doğal ve yapay sesler (doğadaki sesler, hayvan sesleri vb.) vurgulanır. Önce duyduğu varlıkların seslerini sonra ismi verilen varlıkların seslerini taklit eder.

1.1.5. Çevresinde kullanılan çalgıları tanır.

 • Sınıfında, okulunda, konser etkinliklerinde ve evinde kullanılan çalgıların (saz/bağlama, kaval, ud, davul, zurna, kemençe, flüt, kaşık, zil vb.) isimleri ve ses tınıları vurgulanır.

1.1.6. Düzenli ve düzensiz sesleri birbirinden ayırt eder.

 • Öğrencilere rastgele çalınan seslerle (gürültü), uyumlu çalınan (müziksel-estetik) ritim ve sesler arasındaki fark vurgulanır.

1.1.7. Ses ve nefes çalışmaları yapar.

 • Ses çalışmaları atlamalı olmayan yanaşık seslerle olmalı ve nefes egzersizleri (balon gibi sönme, yılan gibi tıslama, çiçek koklama vb.) kısa, uzun, kesik kesik vb. yaptırılmalıdır.

1.1.8. Öğrendiği müzikleri birlikte seslendirir.

 • Şarkı seslendirmeye aynı anda başlamanın ve şarkıyı aynı anda bitirmenin önemi vurgulanarak oyunlarla pekiştirilir. Etkinliklerde özellikle tekerleme, ninni, sayışma, mani vb. sözlere dayanan ritmik ve ezgisel türler kullanılır.

1.1.9. Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.

 • Öğrencilere vücutlarını bir ritim çalgısı gibi kullanabilecekleri gösterilir ve vücutlarını kullanarak farklı sesler üretmeleri istenir (dizlere vurma, parmak şıklatma, el çırpma vb.). Ardından çeşitli doğaçlama vücut hareketleri ile söylenen şarkılara eşlik etmeleri sağlanır.

1.1.10. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır.

 • Millî ve manevi değerlerimizi ve kültürümüzü yansıtan şarkı, türkü, marş, ilahi vb. örnekleri seslendirir veya katılımlı dinletilir.

1.1.11. Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılır.

 • Öğrencilere Atatürk ile ilgili önemli gün ve haftalarda düzenlenecek olan müzik etkinliklerine katılmaları için gerekli yönlendirmeler yapılır. Bu etkinliklerde öğrenciler, oluşturdukları özgün çalışmaları da sergileyebilirler.

1.1.12. Müzikçalışmalarını sergiler.

 • Öğrencilerin hazırladıkları özgün çalışmaları, gönüllü olarak arkadaşlarına sergilemelerini sağlayacak ortamlar oluşturulur. Çalışmalar, önemli gün ve haftalarda sergilenebileceği gibi velilerin de katılabileceği etkinliklerde de sunulabilir.
 • Öğrencilerin duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunmaları sağlanır.

Ünite: 1.2. Müziksel Algı ve Bilgilenme

Kazanımlar:

1.2.1. Müzikçalışmalarını gerçekleştirdiği ortamı tanır.

 • ÖğrencilerinMüzikdersini gerçekleştirdikleri sınıfı tanımaları sağlanır. Sınıfın bölümlerini ve içindeki çalgıları (def, bendir, çelik üçgen, kaşık, orff çalgıları vb.) keşfetmesi sağlanır.

1.2.2. Çevresindeki varlıkları hareket hızlarıyla ayırt eder.

 • Çevrelerindeki varlıklar hareket hızlarıyla taklit ettirilerek, karşılaştırmayı içeren etkinlikler düzenlenir. Varlıkların, hızlı ve yavaş hareketleri üzerinde durulur. Bu etkinlikler bir öykü veya masaldan yola çıkılarak da (Tavşan ile Kaplumbağa vb.) yaptırılabilir.

1.2.3. Müziklere uygun hızda hareket eder.

 • Vurmalı bir çalgı ile yavaş ve hızlı tempoda ritim çalınarak öğrencilerin bu ritimlere uygun hareket etmeleri ve hız farklılıklarını hissetmeleri istenir. Bu çalışmadan sonra öğrencilere yavaş ve çabuk hızlarda müzik örnekleri dinletilir ve bu müziklere uygun hızlarda hareket etmeleri beklenir.

Ünite: 1.3. Müziksel Yaratıcılık

Kazanımlar:

1.3.1. Ses oyunları yapar.

 • Harfler, heceler, tekerlemeler, materyaller ve ritim aletlerinden yararlanarak öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmesi sağlanır.
 • Öğrencilere yansıma oyunu oynatılır. Örneğin birkaç öğrenci a-a-a-a-a, o-o-o-o-o dedikten sonra diğer öğrenciler arkadaşlarının çıkardığı sesleri taklit eder. Bu uygulama ellerindeki farklı materyaller ve ritim aletleri ile de yaptırılabilir.

1.3.2. Oluşturduğu ritim çalgısıyla öğrendiği müziklere eşlik eder.

 • Öğrencilerden; tekerleme, sayışma ve ninni gibi müziklere kendi oluşturdukları ritim çalgılarını kullanarak eşlik etmeleri istenir.
 • Öğrenciler önce dörtlük nota değerlerini kullanarak eşlik yapmalıdırlar. Sonraki aşamada ise doğaçlama olarak (hissettikleri gibi) öğrencilerin müziklere eşlik etmeleri sağlanır.

1.3.3. Basit ritmik yapıdaki ezgileri harekete dönüştürür.

 • Seçilecek müzikler 2/4’lük ve 4/4’lük gibi basit ritimlerden oluşan sayışma, tekerleme, şarkı ve türküler ile sınırlı olmalıdır.

1.3.4. Dinlediği / söylediği okul şarkılarının sözlerine uygun hareketler oluşturur.

 • Öğrencilerin dağarcığındaki okul şarkılarının önce sözlerine dikkat çekilir, sonra bu sözlerin anlamlarına uygun hareketler düzenlenir ve şarkı birlikte seslendirilir.

1.3.5. Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.

 • Anlatılan olaydaki varlıklara ait seslerden yola çıkarak ses üretme becerisi üzerinde durulur.

Ünite: 1.4. Müzik Kültürü

Kazanımlar:

1.4.1. İstiklâl Marşı’na saygı gösterir.

 • Öğrencilere İstiklâl Marşı okunurken saygı göstermeleri gerektiği uygun biçimde açıklanarak uygulamaya yönelik etkinlikler düzenlenir.

1.4.2. Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.

 • Öğrencilerin, çevresinde (sınıf, okul, ev, mahalle vb.) düzenlenen müzik etkinliklerine dinleyici veya görevli olarak katılımlarının önemi vurgulanır. Öğrencilerin okul ve ev dışındaki çevrelerde yapılan etkinliklere veli eşliğinde katılmaları sağlanmalıdır.

1.4.3. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını bilir.

 • iğin zaman ve mekâna göre uygun ses hacminde dinlenilmesi ve yapılması gerektiği vurgulanır. Öğrencilerin konserlerde nasıl davranmaları gerektiği oyunlaştırılıp fark ettirilir. Evde, okulda ve açık havada müzik dinleme ve yapmanın çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde olması gerektiği, farklı uygulamalarla kavratılmaya çalışılır.

1.4.4. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma davranışları sergiler.

 • Sınıftaki çalgılar kullanıldıktan sonra çalgıların temizlik ve bakımları yapılarak tekrar yerlerine konulmaları vurgulanır.
 • Sınıfında müzik dinlerken veya yaparken çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde davranmanın gereğini vurgulayan öyküler dramatize ettirilir. Öyküde vurgulanan olumsuzlukların neler olduğu, nedenleri ve bu durumda nasıl davranılması gerektiği sınıf içinde tartışma yaptırılarak belirlenir. Öyküler doğru davranış biçimleriyle yeniden kurgulanarak tekrar dramatize edilir. Evde, okulda, konser salonlarında ve açık havada sergilenmesi gereken davranış biçimi üzerinde durulur.

1.4.5. Atatürk ile ilgili müzikleri tanır.

 • Öğrencilere bilişim teknolojisi cihazları aracılığıyla Atatürk’le ilgili şarkılar dinlettirilir. Sözlerdeki anlama dikkat çekilerek Atatürk’le ilgili belli başlı şarkılar tanıtılır.

1. Sınıf Müzik Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Dinleme – Söyleme12
Müziksel Algı ve Bilgilenme3
Müziksel Yaratıcılık5
Müzik Kültürü5
Toplam25

En sık kullanılan terimler

1. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutu
1. Sınıf Müzik Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

1. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutu müzik, uygun, hareketi ritim, ses, gerektiği ve çalışma sözcüklerinin en sık kullanılan kelimeler olduğunu gösteriyor. Taklit eder ise en sık kullanılan kazanım fiili olmuş.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın