10. Sınıf Coğrafya Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

10. Sınıf Coğrafya Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 10. sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 10.1. Doğal Sistemler

Kazanımlar:

10.1.1. Dünya’nın tektonik oluşumunu açıklar.

 • Dünya’nın iç yapısı ile ilgili temel bilgiler verilir.
 • Levha tektoniği kuramına yer verilir.
 • Türkiye’nin tektonizmasına yer verilir.

10.1.2. Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.

 • Jeolojik zamanların adlandırılması Türkçe olarak da yapılır.
 • Jeolojik zamanların özelliklerine yer verilirken Türkiye’nin jeolojik geçmişine değinilir.

10.1.3. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.

 • Kayaçların kullanım alanlarına yönelik örneklere yer verilir.

10.1.4. İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

10.1.5. Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar.

 • Türkiye’deki faylar, levha hareketleri ve depremler arasındaki ilişkiye yer verilir.

10.1.6. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

10.1.7. Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar.

10.1.8. Türkiye’deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir.

 • Dağ, ova ve platolar ele alınır.

10.1.9. Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır.

10.1.10. Türkiye’deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar.

 • Su varlıklarının dağılışının harita üzerinden gösterilmesi sağlanır.

10.1.11. Türkiye’deki su varlığını verimli kullanmanın ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini değerlendirir.

 • Su kaynakları içinde denizlerimizin potansiyeli ve ülkemiz için önemi üzerinde durulur.
 • Su kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı için bireylere düşen sorumluluklara değinilir.

10.1.12. Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

10.1.13. Türkiye’deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.

10.1.14. Türkiye topraklarının kullanımını verimlilik açısından değerlendirir.

 • Türkiye’de erozyonun etkisine vurgu yapılır.
 • Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için topraklarımızın korunmasının gerekliliğine değinilir.

10.1.15. Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır.

10.1.16. Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir.

10.1.17. Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder.

 • Türkiye’deki endemik ve relikt bitkilerin dağılışı, önemi ve korunması gerekliliği üzerinde durulur.

Ünite: 10.2. Beşeri Sistemler

Kazanımlar:

10.2.1. İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur.

 • Nüfus artış ve azalışının olumlu ve olumsuz etkilerine örnek ülkeler üzerinden yer verilir.
 • Nitelikli genç nüfusun ülkelerin kalkınmasındaki önemi vurgulanır.
 • Nüfus artış hızı ile ülkelerin kalkınması arasındaki ilişkiye yer verilir.

10.2.2. İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

10.2.3. Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir.

 • Nüfus yoğunluğunu hesaplama yöntemlerinden sadece “Aritmetik Nüfus Yoğunluğu”na yer verilir.

10.2.4. Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.

 • Temel nüfus piramitlerinin özellikleri verilir.
 • Nüfus piramidi oluşturulması sağlanır.

10.2.5. Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.

 • Tarihteki önemli Türk göçlerinin sebepleri üzerinde durulur.
 • Güncel mülteci göçlerine yer verilir.

10.2.6. Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir.

10.2.7. Türkiye’de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir.

10.2.8. Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.

 • Türkiye nüfusunun cinsiyet yapısı verilirken toplumsal cinsiyet adaleti ve eşitliğine değinilir.

10.2.9. Türkiye’deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.

 • Cumhuriyet’ten günümüze gerçekleşen iç ve dış göçlerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerine yer verilir.
 • Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan topluluklara karşı saygılı ve paylaşımcı bir tutum sergilemenin gerekliliği vurgulanır.

10.2.10. Göçün mekânsal etkilerini Türkiye’den örneklerle açıklar.

10.2.11. Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder.

 • Birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil faaliyetlere yer verilir.
 • Ulaşım ve iletişimin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerine değinilir.

10.2.12. Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.


Ünite: 10.3. Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Kazanımlar:

10.3.1. Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder.

 • İstanbul’daki 3. Hava Limanı ve Kanal İstanbul projelerinin bölgesel ve küresel etkilerine yer verilir.

Ünite: 10.4. Çevre ve Toplum

Kazanımlar:

10.4.1. Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.

 • Coğrafi problemlerin çözümünde CBS ve diğer mekânsal teknolojilerden yararlanıldığına dair örneklere yer verilir.

10.4.2. Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir.

10.4.3. Türkiye’deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir.

10.4.4. Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar.

 • Farklı ülkelerde doğal afetlere karşı yapılan uygulamalara yer verilir.
 • Ülkemizde depremler başta olmak üzere, afetlere karşı bilinç oluşturmanın önemi üzerinde durulur.
 • Afetlerin meydana gelme sürecinde bireylere düşen sabır ve sorumluluklara değinilir.

10. Sınıf Coğrafya Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Doğal Sistemler17
Beşeri Sistemler12
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler1
Çevre ve Toplum4
Toplam34

En sık kullanılan terimler

10. Sınıf Coğrafya dersi öğretim programı kelime bulutu
10. Sınıf Coğrafya Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

10. Sınıf Coğrafya dersi öğretim programı kelime bulutunda gösterildiği gibi en sık kullanılan sözcükler yer, Türk, özellik, ilişki, nüfus, dünya ve harita olmuş. Açıklar ve çıkarım yapar ise en sık kullanılan kazanım fiilleri.

10. Sınıf Coğrafya MEB ve EBA Kazanım Kavrama Testleri

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın