11. Sınıf Felsefe Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

11. Sınıf Felsefe Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 11. sınıf Felsefe Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 11.1. İlk Çağ Felsefesi

Kazanımlar:

11.1.1. Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

 • Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne değinilir.

11.1.2. İlk Çağ felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

 • Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides) ele alınır.
 • Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları ele alınır.
 • Platon ve Aristoteles’in varlık, bilgi ve değer anlayışları ele alınır.

11.1.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle İlk Çağ filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

 • Konfüçyüs’ün “İdeal Bir İnsan ve Topluma Dair Konuşmalar” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun ahlak görüşünün irdelenmesi sağlanır.
 • Platon’un “Sokrates’in Savunması” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle Sokrates’in bilgelik ve erdem anlayışının irdelenmesi sağlanır.
 • Platon’un “Devlet” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun varlık, bilgi ve siyaset görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.
 • Aristoteles’in “Metafizik” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “dört neden” düşüncesinin irdelenmesi sağlanır.

11.1.4. İlk Çağ felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

 • Protagoras’ın “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” sözünün dayandığı argümanların güçlü ve zayıf yönlerinin tartışılması sağlanır.
 • Öğrencilerin, “bilgi erdem ilişkisini” günlük hayatla ilişkilendiren özgün bir metin yazmaları sağlanır.

Ünite: 11.2. Ortaçağ Felsefesi

Kazanımlar:

11.2.1. Orta Çağ felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

 • İlk Çağ felsefesinin Orta Çağ felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

11.2.2. Orta Çağ felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

 • Orta Çağ Hristiyan felsefesinin temel özellikleri ve problemleri üzerinde durulur.
 • Orta Çağ İslam felsefesinin temel özellikleri ve problemleri üzerinde durulur.
 • Orta Çağ felsefesinin temel problemlerinden “inanç akıl ilişkisi” konusunda Hristiyan ve İslam felsefesinin yaklaşımları arasındaki farklar vurgulanır.
 • Çeviri faaliyetlerinin İslam ve Batı felsefesine etkileri üzerinde durulur.

11.2.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle Orta Çağ filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

 • St. Augustinus’un “İtiraflar” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “Tanrı ve evren” ile ilgili görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.
 • Farabi’nin “El-Medinetü’l Fazıla” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun ahlak ve siyaset görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.
 • Gazali’nin “El-Münkız Mine’d-Dalal” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun bilgi görüşünün irdelenmesi sağlanır.
 • İbn-i Rüşd’ün “Tehafut et-Tehafut el-Felasife” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “din felsefe ilişkisi” ile ilgili görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

11.2.4. Orta Çağ felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

 • Anadolu bilgelerinin (Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaşi Veli) eserlerinden derlenen bir metinden hareketle tasavvuf düşüncesindeki ruh-beden ilişkisinin tartışılması sağlanır.
 • Clemens’in “Anlamak için inanıyorum” sözünden hareketle “inanç akıl ilişkisini” ele alan özgün bir metin yazılması sağlanır.

Ünite: 11.3. Rönesans ve 17. Yüzyıl Felsefesi

Kazanımlar:

11.3.1. Rönesans ve 17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

 • 12. yüzyıldaki çeviri faaliyetleri üzerinde durulur.
 • Orta Çağ felsefesinin Rönesans ve 17. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

11.3.2. Rönesans ve 17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

 • Hümanizm, bilimsel yöntem, kartezyen felsefe ve devlet hukuk felsefesi üzerinde durulur.
 • Skolastik düşünce ile modern düşüncenin temel farkları üzerinde durulur.
 • G. Galileo, N. Kopernik, I. Newton ve F. Bacon’ın bilimsel çalışmalarının Rönesans felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle Rönesans ve 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

 • R. Descartes’ın “Felsefenin İlkeleri” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun bilgi ve varlık görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.
 • B. Spinoza’nın “Ethica” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun ahlak görüşünün irdelenmesi sağlanır.
 • T. Hobbes’un “Leviathan” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun devlet ve siyaset görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

11.3.4. Rönesans ve 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

 • F. Bacon’ın “Bilgi güçtür.” sözünün olumlu ve olumsuz yönlerinin güncel hayattan örneklerle tartışılması sağlanır.
 • Ütopya kavramı ve türleri üzerinde durularak özgün bir ütopya yazılması sağlanır.

Ünite: 11.4. 18. Yüzyıl Aydınlanma Felsefesi

Kazanımlar:

11.4.1. 18. yüzyıl Aydınlanma felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

 • Rönesans döneminin Aydınlanma felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

11.4.2. 18. yüzyıl Aydınlanma felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

 • 18. yüzyıl Aydınlanma felsefesinin temel özellikleri ve problemleri üzerinde durulur.
 • Aydınlanma felsefesinin dönemin dil ve edebiyatla ilişkilerine değinilir.

11.4.3. Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl Aydınlanma filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

 • J. Locke’un “İnsan Zihni Üzerine Bir Deneme” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun bilginin kaynağı konusundaki görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.
 • I. Kant’ın “Pratik Aklın Eleştirisi” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “ödev ahlakı” anlayışının irdelenmesi sağlanır.
 • F. Hegel’in “Tinin Fenomenolojisi” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “diyalektik idealizm” anlayışının irdelenmesi sağlanır.

11.4.4. 18. yüzyıl Aydınlanma felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

 • J. J. Rousseau’nun “İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur.” sözünden hareketle özgürlük probleminin tartışılması sağlanır.
 • Günlük hayatta kullanılan bilgilerde aklın ve deneyin rolüne ilişkin özgün bir metin yazılması sağlanır.

Ünite: 11.5. Çağdaş Felsefe

Kazanımlar:

11.5.1. Çağdaş felsefeyi hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

 • Aydınlanma felsefesinin Çağdaş felsefe akımları üzerindeki etkilerine değinilir.

11.5.2. Çağdaş felsefenin karakteristik özelliklerini açıklar.

 • Çağdaş felsefenin temel özellikleri, problemleri ve bazı ana akımları (fenomenoloji, hermeneutik, varoluşçuluk, diyalektik materyalizm, mantıksal pozitivizm, yeni ontoloji) üzerinde durulur.
 • Türkiye’de felsefi düşünceye katkıda bulunan felsefeciler üzerinde durulur.

11.5.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle Çağdaş felsefe filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

 • F. Nietzsche’nin “Böyle Buyurdu Zerdüşt” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “yeni değerler inşası ve güç istenci” görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.
 • H. Bergson’un “Bilincin Dolaysız Verileri Üzerine Deneme” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun bilginin kaynağı konusundaki düşüncelerinin irdelenmesi sağlanır.
 • J. P. Sartre’ın “Varoluşçuluk” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “varoluş” görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.
 • T. Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun bilim anlayışının irdelenmesi sağlanır.

11.5.4. Çağdaş felsefedeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

 • N. Topçu’nun “İsyan Ahlakı” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle düşünürün ahlak hakkındaki görüşlerinin tartışılması sağlanır.
 • K. Popper’ın “Ben yanılmış olabilirim ve sen haklı olabilirsin ve ortak çaba sonucunda belki doğruluğa biraz daha yaklaşabiliriz.” sözünden hareketle bilginin doğruluğu ile ilgili özgün bir metin yazılması sağlanır.

11. Sınıf Felsefe Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
İlk Çağ Felsefesi4
Ortaçağ Felsefesi4
Rönesans ve 17. Yüzyıl Felsefesi4
18. Yüzyıl Aydınlanma Felsefesi4
Çağdaş Felsefe4
Toplam20

En sık kullanılan terimler

11. Sınıf Felsefe dersi öğretim programı kelime bulutu
11. Sınıf Felsefe Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

11. Sınıf Felsefe dersi öğretim programı kelime bulutunda görüldüğü üzere en sık kullanılan kelimeler felsefi, hareket, bilgi, felsefesinin, filozof soru ve metin sözcükleri olmuş. En sık kullanılan kazanım fiili açıklar.

11. Sınıf Felsefe MEB ve EBA Kazanım Kavrama Testleri

MEB bir hata yapmış gibi görünüyor. Yeni müfredatta Felsefe dersi 10. ve 11. sınıfta, 12. sınıfta felsefe dersi yok. Test içerikleri 12. sınıf demesine rağmen 11. sınıf felsefe müfredatıyla uyumlu görünüyor.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın