11. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

11. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 11. sınıf Müzik Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 11.1. Dinleme – Söyleme

Kazanımlar:

11.1.1. İstiklâl Marşı’nı doğru ve etkili söyler.

 • Bireysel ve toplu söyleme etkinliği düzenlenir.
 • İstiklâl Marşı’nın beste yarışmasına giren diğer bestelerini dinleme etkinliği yapılır.

11.1.2. Temel durumdaki majör-minör akorları seslendirir.

 • Akorların yapısı açıklanarak, öğrenilen tonalitelerdeki akor seslerinin çalgılarla seslendirilmesi sağlanır.

11.1.3. Marş ve şarkı dağarcığını geliştirir.

 • Öğrencilerin vatan sevgisi, kahramanlık ve gençlik konulu marş ve şarkıları dağarcıklarına eklemeleri sağlanır.

11.1.4. Dinlediği Türk halk müziği ozanlarının ve âşıklarının eserlerini tanır.

 • Türk halk müziği ozanlarının ve âşıklarının eserleri dinletilir. Bu eserlerin özellikleri (yöresi, usulü, makamı, hikâyesi) vurgulanır.
 • Ozanların eserlerinde işlenen sevgi ve saygı kavramları vurgulanır.

11.1.5. Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir.

 • Segâh ve hüzzam makam dizilerinin özellikleri verilir. Ancak kuramsal ayrıntıya girilmeden sadece makamlarla ilgili dinleme, söyleme ve makamsal etkiyi hissetme çalışmaları yapılır.
 • Segâh ve hüzzam makamlarında bestelenmiş seçkin eserler dinletilir ve eserlerin seslendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması sağlanır.
 • Farklı bölgelere ait eserlere (türkü, şarkı) yer verilir.
 • İlgili her makam Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden örneklendirilir.

11.1.6. Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülerden örnek eserler seslendirir.

11.1.7. Müzik çalışmalarını sergiler.

 • Öğrencilere konser esnasında (eserlerini yönetirken, çalgılarını ve seslerini kullanırken) beden dilini doğru kullanmanın, öz güven ve liderlik özelliklerine sahip olmanın gerekliliği vurgulanır.

Ünite: 11.2. Müziksel Algı ve Bilgilenme

Kazanımlar:

11.2.1. Aksak ölçüleri tanır.

 • 5/8’lik ve 7/8’lik aksak ölçülerin ritmik yapıları açıklanır ve bu ölçülerin vuruşları ve usul darpları gösterilir.
 • 5/8’lik ve 7/8’lik eserleri dinlerken veya seslendirirken vuruşların yapılması sağlanır.

11.2.2. Türk müziği ses sistemini tanır.

 • Türk müziğinde kullanılan ses değiştirici işaretler gösterilerek komanın tanımı yapılır.
 • Türk müziği ses sistemini ve işaret (koma) tablosunu tanımaya yönelik çalışmalar yapılır.
 • Türk müziği ses değiştirici işaretleri sadece öğrendiği makamlara ait değiştirici işaretlerle sınırlıdır.

11.2.3. Yatay ve dikey artık dörtlü-eksik beşli, altılı-yedili aralıkları tanır.

 • Artık dörtlü-eksik beşli, altılı-yedili aralıklarının yapıları gösterilir ve seslendirilir.
 • Artık dörtlü-eksik beşli, altılı-yedili aralıklar farklı sesler üzerine yatay ve dikey olarak yazdırılır.

11.2.4. Temel durumdaki majör-minör akorları oluşturur.

 • Akorların oluşturulmasında kullanılan diziler öğrenilen tonaliteler ile sınırlıdır.

11.2.5. Diyez ve bemol sırasına göre şarkının tonunu belirler.

 • Diyez ve bemol sırasına göre tonların nasıl bulunacağı gösterilir.
 • Seçilen şarkılar iki diyezli ve iki bemollü majör-minör tonaliteler ile sınırlandırılır.

Ünite: 11.3. Müziksel Yaratıcılık

Kazanımlar:

11.3.1. Var olan ezgiye uygun ritim eşliği düzenler.

 • Öğrenciden ritim cümlesi oluşturması istenir.

11.3.2. Kendi ezgisini oluşturur.

11.3.3. Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 • Öğrencilerin kendi müzik çalışmalarını (beste, düzenleme vb.), bilgisayarlı müzik kayıt teknolojilerini kullanarak kayıt altına almaları sağlanır. Örneğin öğrenciler bireysel olarak veya grup oluşturarak, eser ve çalışmalarını, nota yazım programları (musescore, denemo, frescobaldi vb.) ile notaya alma; müzik ve ses düzenleme programları (ardour, audacity vb.) ile de kaydetme ve düzenleme etkinlikleri yaparlar.
 • Öğrenciler müzikle ilgili yapacakları araştırma ve çalışmalarda milli birlik ve beraberlik temalarından yararlanmaları hususunda yönlendirilir.
 • İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği hatırlatılır.

11.3.4. Müziği diğer sanat dalları içinde kullanır.

 • Öğrencilerden sanat etkinliklerinde (resim sergisi, şiir dinletisi, tiyatro ve dans gösterisi vb.) kullanılmak üzere uygun müzik örnekleri hazırlamaları istenir.

Ünite: 11.4. Müzik Kültürü

Kazanımlar:

11.4.1. 19. yüzyıl Türk müziğinin genel özelliklerini açıklar.

 • 19. yüzyıl Türk müziğine ilişkin araştırma yapılarak elde edilen bilgilerin sınıfta paylaşılması sağlanır.
 • Sultan II. Mahmud Han, Sultan Abdülmecit Han, Sultan Abdülaziz Han ve Sultan V. Murad Han gibi 19. yüzyılın musikişinas Osmanlı padişahlarını müzikle ilgili olarak eserleri, yorumculukları ve fikirleri açısından tanır.
 • 19. yüzyılın önemli bestecilerinden İsmail Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Şevki Bey, Zekai Dede Efendi, Haşim Bey, Kemençeci Nikolâki, Dellâlzâde İsmail Efendi ve dönemin musikişinaslarının Türk müzik tarihindeki yeri ve önemi vurgulanır.
 • 19. yüzyıl bestecilerinin eserlerinden örnekler tanır.
 • Fotoğraflar, resimler, ses ve görüntü kayıtlarından yararlanılarak 19. yüzyıl Türk müziği tanıtılır.

11.4.2. Ozanların ve âşıkların Türk Halk müziğine katkılarını açıklar.

 • Ozanlık, âşıklık geleneğinin kültürümüzde ve sanatımızdaki yeri ve önemi üzerinde durulur.
 • Oğuzlar döneminden, Dede Korkut; 16. yüzyılda Âşık Kerem, Köroğlu; 17. yüzyılda Karacaoğlan, Gevheri, Âşık Ömer; 19. yüzyılda Âşık Dertli, Erzurumlu Emrah, Seyrani, Âşık Zülali, Dadaloğlu, Sümmani; yakın tarihimiz ve günümüzde Âşık Veysel, Âşık Reyhani, Âşık Çobanoğlu, Abdurrahim Karakoç, Daimi, Dursun Cevlani, Âşık Şeref Taşlıova, Çukurovalı Âşık Kara Mehmet; saz (bağlama) şairi olmadığı hâlde şiirleri halk müziğine konu olan Yunus Emre, Pir Sultan Abdal ve eserleri hakkında kısa bilgi verilir.

11.4.3. Romantik Dönem müziğinin genel özelliklerini açıklar.

 • Romantik Dönem müziğinin genel özellikleri ve bestecileri ile ilgili araştırma yapılması ve bu bestecilerin eserlerinden oluşan dinleti düzenlenmesi sağlanır.
 • Romantik Dönem bestecilerinin (Niccolo Paganini, Franz Schubert, Franz Liszt, Frederic Chopin, Pyotr llyich Tchaikovsky vb.) eserlerinden örnekler dinletilerek Romantik Dönem müziğinin özellikleri tanıtılır.

11.4.4. 20. yüzyıldan günümüze Klasik Batı müziğinin gelişimini ve genel özelliklerini açıklar.

 • 20. yüzyıldan günümüze Klasik Batı müziğinin genel özellikleri ve bestecileri ile ilgili araştırma yapılması ve bu bestecilerin eserlerinden oluşan dinleti düzenlenmesi sağlanır.
 • 20. yüzyıldan günümüze Klasik Batı müziği bestecilerinin (Claude Debussy, Maurice Ravel, Arnold Schönberg, Igor Stravinsky, Erik Satie, Carl Orff, Paul Hindemith, George Gershwin, Leonard Bernstein gibi) eserlerinden örnekler dinletilerek bu dönem müziğinin özellikleri tanıtılır.

11.4.5. Dinlediği değişik türdeki müziklerden hem bireysel hem de ortak sınıf arşivini geliştirir.

 • Öğrencilerin müzik alanı ile ilgili edindikleri veya ürettikleri her türlü çalışmayı (eser ses kayıtları, nota yazıları vb.) sınıflandırıp çeşitli bilişim teknolojisi gereçlerinin (bilgisayar, çeşitli bellek birimleri vb.) desteğiyle gerek yazılı gerek sayısal (dijital) veri olarak bir müzik arşivi oluşturmaları sağlanır.
 • Öğrencilerin dünyanın farklı bölgelerine ait müzik türlerini araştırmaları, buldukları örneklerden oluşan bir dinleti düzenlemeleri sağlanır.
 • Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden dağarcık oluşturmaları sağlanır.
 • Farklı kültürlere saygı duymanın gerekliliği vurgulanır.
 • İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği hatırlatılır.

11.4.6. Müzik biçimlerini (formlarını) ayırt eder.

 • Türk müziği biçimlerini (kâr, kâr-ı natık, beste, ağır semai, yürük semai, peşrev, saz semaisi, longa, köçekçe, sirto, mandıra, oyun havası, zeybek, çiftetelli vb.) sınıflandırarak bu biçimlere ait örnek dinletilerle Türk müziği biçimlerinin ayırt edilmesi sağlanır.
 • Batı müziği biçimlerini (süit, opera, sonat, rondo, konçerto, senfoni vb.) sınıflandırılarak bu biçimlere ait örnek dinletilerle Batı müziği biçimlerinin ayırt edilmesi sağlanır.

11.4.7. Atatürk’ün müzik eğitimi için yurt dışına gönderdiği sanatçıları ve onların eserlerini tanır.

 • A. Adnan Saygun, C. Reşit Rey, U. Cemal Erkin, H. Ferit Alnar, N. Kazım Akses ve eserleri hakkında bilgi verilir.
 • Sanatçıların eserlerinden oluşan dinleti etkinliklerinin düzenlenmesi sağlanır.

11.4.8. Çalgı türlerini tanır.

 • Türk müziği çalgıları üflemeli, telli, yaylı ve vurmalı çalgılar şeklinde sınıflandırılır.
 • Batı müziği çalgıları üflemeli, telli, yaylı, vurmalı ve klavyeli çalgılar şeklinde sınıflandırılır.

11. Sınıf Müzik Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Dinleme – Söyleme7
Müziksel Algı ve Bilgilenme5
Müziksel Yaratıcılık4
Müzik Kültürü8
Toplam24

En sık kullanılan terimler

11. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutu
11. Sınıf Müzik Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

11. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutunun gösterdiği gibi müzik, Türk, müziği, uygun, etkinlik, çalışma, farklı, ses ve özellik kelimeleri en sık kullanılan sözcükler olmuş. Tanır, seslendirir ve ayırt eder ise en sık kullanılan kazanım fiilleri.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın