11. Sınıf Tarih Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

11. Sınıf Tarih Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 11. sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 11.1. Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1600-1774)

Kazanımlar:

11.1.1. XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar.

 • Habsburg İmparatorluğu’na karşı yürütülen uzun savaşlar neticesinde yapılan Zitvatorok Antlaşması ile birlikte Avrupa diplomasisinde mütekabiliyet esasının kabul edildiği açıklanır.
 • Safevilere karşı girişilen mücadelelerin sonunda doğu sınırının büyük ölçüde belirlendiğine (Kasr-ı Şirin Antlaşması) değinilir.
 • Osmanlı Devleti’nin karşı karşıya kaldığı stratejik tehditler (Lehistan, Venedik, Avusturya, Rusya, Malta) ve kayıplar üzerinde durulur. Askerî mücadelelere ve antlaşmalara (İkinci Viyana Kuşatması, Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları) kısaca değinilir.
 • Osmanlı Devleti’nin bu dönemde Avrupa siyasetinde kurduğu konjonktürel ittifaklara ana hatlarıyla değinilir.

11.1.2. Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı’nın rolünü kavrar.

 • Avrupa’da Katolik-Protestan ayrışması temelli Otuz Yıl Savaşları sonunda yapılan Westpalia Barışı’nın sonuçları üzerinde durulur.

11.1.3. Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.

 • Okyanusa ve Akdeniz’e kıyısı olan Avrupa güçlerinin denizcilik stratejileri ile denizlerde küresel ölçekli ticari ve askerî faaliyetlere girişmeleri üzerinde durulur.
 • Denizcilik alanında yaşanan dönüşüm bağlamında Osmanlı denizciliğinde kadırgadan kalyona geçişe değinilir.
 • Osmanlı Devleti’nin Akdeniz ve Karadeniz hâkimiyetinin zayıflamasının sebepleri üzerinde durulur. Bu süreçte yaşanan deniz muharebelerine kısaca değinilir.

11.1.4. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Batı ve Doğu siyasetini analiz eder.

 • Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması’yla kaybettiği toprakları geri alma gayretlerine değinilir.
 • İran’da Safevi Devleti’nin sona erişi ve Osmanlı-İran Savaşları kısaca ele alınır.
 • 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşı’nın sonuçlarına değinilir.

Ünite: 11.2. Osmanlı Sosyo-ekonomik Yapısında Bunalım ve Dönüşüm

Kazanımlar:

11.2.1. Yeni Çağ Avrupa’sında meydana gelen gelişmeler ile bu gelişmelerin Osmanlı devlet ve toplum hayatında ortaya çıkan muhalif hareketlerle ilişkilerini analiz eder.

 • Yeni Çağ Avrupa’sında yaşanan dönüşümün altında yatan fikrî-manevi (Rönesans-Reform, Protestanlaşma, hümanist ve rasyonalist felsefeler, Newtoncu Fizik ve Bilim Devrimi, sekülerleşme), sosyo-politik (ülke-devlet esasına dayalı prensliklerin ortaya çıkışı ve devletlerarası ilişkilerin sekülerleşmesi), sosyo-ekonomik (merkantalizm ve kırdan kente göç, aristokrasiye karşı tüccar burjuva sınıfının güçlenmesi), askeri ve teknolojik sebepler (ateşli silahlar, yeni gemi türleri) ana hatlarıyla açıklanır.
 • Batı ve Orta Avrupa’da ortaya çıkan Askerî Devrim’in unsurları (şövalye sınıfının düşüşü, ücretli savaşçı toplulukların öne çıkışı, ateşli silahların gelişmesi ve bunları kullanan piyade sınıfının önem kazanması, eşzamanlı ateş gücü oluşturmak için muharebelerde saf düzenine geçilmesi ve askerlerin bu yönde eğitilmesi ihtiyacı) üzerinde durulur.
 • Merkantalist ekonomi ve Askerî Devrim’in, Avrupa devletleri ile rekabet hâlindeki Osmanlı Devleti’nin toprak düzeninde ve buna bağlı savaş organizasyonunda yol açtığı zorunlu dönüşümler (tüfek kullanabilen piyade ihtiyacının artması neticesinde Yeniçeri Ocağı mevcudunun artışı ve devşirme sisteminin sona ermesi; sekban, sarıca, levent gibi ücretli geçici asker istihdamına sıklıkla başvurulması ve nihayet toprak düzenindeki özelleşme eğilimleri sebebiyle ordunun lojistik sistemin bozulması) üzerinde durulur.
 • XVII ve XVII. yüzyıllarda gerçekleşen muhalif hareketlerin (Celâli, Yeniçeri ve Suhte İsyanları) sebep ve sonuçları, dış ve iç kaynaklı değişim ve dönüşümlerle ilişkilendirilerek kısaca ele alınır. İsyanlara katılan toplum kesimlerinin sosyo-ekonomik beklentilerine kısaca değinilir.
 • Osmanlı ıslahat layihalarının, devlet idaresi ve toplum düzenindeki değişiklikleri genellikle iç faktörlere bağlı olarak merkeziyetçi bir perspektiften algıladığı, layihalardan seçilen örneklerle vurgulanır.
 • Osmanlı saltanatında tahta kimin geçeceğine dair belirsizliğin neden olduğu iç siyasi karışıklıklara engel olmak amacıyla değiştirildiğine (Ekber ve Erşed Sistemi) değinilir.
 • Avrupa’da merkeziyetçi mutlakiyetçi devletler güçlenirken, Osmanlı coğrafyasında mahallî politik ve ekonomik aktörlerin merkezî idareye karşı güç kazandığı vurgulanır.

11.2.2. Osmanlı ekonomisinde yaşanan enflasyonun siyasi ve toplumsal etkilerini analiz eder.

 • Avrupalıların Amerika kıtasına ulaşmaları sonrasında Avrupa’ya ve dünyaya yayılan değerli madenlerin ortaya çıkardığı ekonomik değişimin Osmanlı coğrafyasında enflasyona ve toprağın ticarileşmesine yol açtığına değinilir.
 • Fransa’ya verilen kapitülasyonların sürekli hâle getirilmesinin Osmanlı ekonomisine etkilerine değinilir.

11.2.3. XVII ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde artan savaş finansmanını karşılamak için alınan tedbirleri değerlendirir.

 • Toplanan vergilerin arttırılması, toprak yönetim sistemi ve vergi toplama usulünün değiştirilmesine yönelik çabalar (iltizam ve malikâne) ile olağanüstü savaş vergilerine duyulan ihtiyaç üzerinde durulur.

Ünite: 11.3. Aydınlanma Çağında Osmanlı Düşünce Dünyasi

Kazanımlar:

11.3.1. Aydınlanma düşüncesinin ortaya çıkışı ile burjuva sınıfının yükselişi arasındaki ilişkiyi açıklar.

 • Roma Katolik Kilisesi’nin kurduğu fikrî-manevi, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlardaki baskı ve vesayetin, ruhban veya aristokrat olmayan kesimleri alternatif bir dünya tasavvuruna sevk ettiği vurgulanır.
 • Aydınlanma düşüncesi ile şehirli orta sınıfın (burjuvazi) yükselişi arasındaki ilişki, kronolojik sıra ile aşamalı olarak Copernicus (Kopernik), Machiavelli (Makyavel), Thomas Moore (Tamıs Mur), Immanuel Kant (İmanuel Kant) ve Jean Jacques Rousseau’nun (Jan Jak Russo) temel fikirleri üzerinden ele alınır.
 • Osmanlı Devleti’nin yeni stratejik rakibi Çarlık Rusya’sında Çar I. Petro’nun reformlarıyla Aydınlanma ve Batılılaşma hareketlerinin hız kazandığına değinilir.

11.3.2. Yeni Çağ’da Osmanlı düşünce ve toplum hayatında ortaya çıkan yenilikçi hareketleri analiz eder.

 • Osmanlı ilim ve irfan geleneğindeki yenilik arayışları; Kâtip Çelebi, Naima Efendi, Evliya Çelebi, Niyâzî-i Mısrî, Aziz Mahmud Hüdâyî ve Yanyalı Esad Efendi örneklerinden hareketle ele alınır.
 • Avrupa’da matbaanın kullanılmaya başlanmasının bilginin üretilmesi ve bilgiye erişim alanlarında sağladığı imkânlar vurgulanarak Osmanlı Devleti’nde Müslüman ve gayrimüslimlerin matbaayı kullanmaya başlama süreçleri ele alınır.
 • Lâle Devri olarak bilinen dönemde Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirilen başlıca yeniliklerin sosyal hayata etkileri üzerinde durulur.

Ünite: 11.4. Şark Meselesi ve Denge Stratejisi (1774-1914)

Kazanımlar:

11.4.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditler ile Şark Meselesi (Doğu Sorunu) arasındaki ilişkiyi açıklar.

 • Osmanlı Devleti’nin güç kaybetmesiyle birlikte büyük güçlerin Osmanlı coğrafyasına nüfuz etme ve muhtemel bir dağılma durumunda Osmanlı topraklarını ve tabiî kaynaklarını paylaşma çabaları küresel güç mücadelesi bağlamında ele alınır.
 • 1815 Viyana Kongresi ile başlayan süreçte büyük güçlerin müdahalesiyle uluslararası boyut kazanan konular (Mısır’ın Fransızlar tarafından işgali ve sonrasında Mehmet Ali Paşa- İstanbul çatışmaları, 1821 Rum İsyanı ve sonrasında Yunanistan’ın kurulması, Kırım Savaşı ve sonrasında Osmanlı Devleti’nin Paris Konferansı ile Avrupa devletler hukukuna dâhil edilmesi, 93 Harbi ve sonrasında Berlin Kongresi ile Doğu Anadolu’daki Ermeni Meselesi ve Makedonya Sorunu’nun tanımlanması) üzerinde durulur.
 • Vehhabilik hareketine ve bu hareketin etkilerine kısaca değinilir.
 • Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin İngiltere ve diğer Avrupalı büyük güçler ile yakınlaşması, askeri ve ticari stratejik ortaklık kurma çabaları çerçevesinde değerlendirilir.
 • Süveyş Kanalı’nın açılmasına değinilir.
 • İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini tamamlamaları ile Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf oluşumlarına değinilir.

11.4.2. Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar.

 • 1768-1914 arasında Osmanlı Devleti’nin en büyük stratejik rakibinin Çarlık Rusya’sı olduğu açıklanır. Kara ve denizde Osmanlı-Rus askeri çatışmaları ve bu çatışmalar sonrasında yapılan antlaşmaların Osmanlı Devleti aleyhine Rusya’ya sağladığı kazanımlar kısaca ele alınır.
 • Rusya’nın Boğazları kontrol ve Boğazlardan serbest geçiş hakkı gibi talepleri karşısında İngiltere, Avusturya-Macaristan, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin Boğazları tahkim ederek ve diplomatik girişimlerde bulunarak Osmanlı Devleti’nin yanında yer almasına değinilir.
 • Balkan Savaşları ve sonrasında Osmanlı’nın Avrupa’daki topraklarının kaybı, İngiliz-Rus- Fransız ittifakı ve Reval Görüşmesi, Birinci Dünya Savaşı arifesinde Osmanlı Hükûmetinin çeşitli büyük güçler ile ittifak arayışları ve Almanya ile yakınlaşması üzerinde durulur.

Ünite: 11.5. Devrimler Çağında Değişen Devlet-toplum İlişkileri

Kazanımlar:

11.5.1. Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü analiz eder.

 • Fransız İhtilali sürecinde Fransa’da yaşanan iç çatışmalara, koalisyon savaşlarına ve bunların sonuçlarına kısaca değinilir.
 • Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikir akımlarının; imparatorlukların (Avusturya-Macaristan, Rusya ve Osmanlı) sosyal ve siyasi hayatlarına etkilerine ilişkin örneklere yer verilir. Bu bağlamda Avrupa devletlerinin Balkanlara yönelik politikalarının Osmanlı Devleti’ne etkilerine (Sırp İsyanı, Yunan İsyanı ve Navarin Olayı) değinilir.
 • Avrupa’daki 1830-1848 İhtilalleri olarak bilinen sosyal muhalefet hareketlerinin sosyo- ekonomik ve sosyo-politik sebep ve sonuçları kısaca vurgulanır.

11.5.2. Modern dünyada Avrupa merkezli olarak gelişen ideolojilerin birey ve toplumun dünyayı anlamlandırma arayışlarının bir sonucu olduğunu kavrar.

 • Modern siyasi ideolojilerin (liberalizm, kapitalizm, sosyalizm, Marksizm) temel görüşleri tanıtılarak bu ideolojilerin sekülerizm ve pozitivizmle ilişkisi üzerinde durulur.
 • Sanayi İnkılabı sonrasında Avrupa’da belirginleşen sınıflı toplum yapısının mutlakiyetçi monarşilerin anayasal monarşilere dönüşmesi üzerindeki etkisi vurgulanır.

11.5.3. Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder.

 • XIX. yüzyılda artan politik-askerî ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlar çerçevesinde devlet idarecilerinin ülkelerindeki nüfusu artırmaya çalıştıkları ve demografik gücü bir millî güç unsuru olarak kullandıkları vurgulanır.
 • Ulaşım ve haberleşme sektörlerindeki gelişmelerin (demiryolu, telgraf) merkezî idarelere hâkimiyet alanları üzerindeki otoritelerini arttırma imkânı vermesi Osmanlı Devleti örneği üzerinden ele alınır.
 • Ulus devlet anlayışıyla birlikte eğitim kurumlarına ve askeri teşkilatlara devletin anlayışına uygun vatandaş yetiştirilmesi görevinin verilmesi üzerinde durulur.
 • Avrupa devletleriyle girilen siyasi ve askeri rekabet çerçevesinde açılan kurumlara (Hendesehane ve Mühendishaneler, Mekteb-i Harbiye, Tıbbiye, Mülkiye ve diğer meslek okulları) ve II. Mahmud Dönemi’nden itibaren zorunlu örgün eğitimin başlatılmasına değinilir.
 • Osmanlı Devleti’nde açılan yabancı ve misyoner okulları ile azınlık okullarına değinilerek II. Abdülhamit Dönemi’nde devlet tarafından kurulan okullar kısaca ele alınır.
 • On dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde Almanya’da güçlenen “sosyal devlet / refah devleti” anlayışı ve bunun II. Abdülhamid Dönemi’nde Osmanlı Devleti’ndeki yansımaları (devlet hastanelerinin ve Dârülaceze gibi sosyal yardım kurumlarının kurulması, emeklilik sistemi, yoksul aylığı) ele alınır. Bu uygulamaların günümüzde de varlıklarını sürdürdükleri vurgulanır.
 • Avrupa’nın genelinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de eğitim ve sağlık alanlarında faaliyette bulunan dinî vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yerini devlet kurumlarının almaya başlamasının gerekçelerine değinilir.

11.5.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.

 • Sened-i İttifak, Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Kanun-ı Esasî; uluslararası güçler, yerel siyasi aktörler ve ahalinin kriz dönemlerindeki farklı taleplerinin merkezî idare tarafından uzlaştırılmasına yönelik çabalar olarak ele alınır.
 • Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı hukuk sisteminde meydana gelen değişiklikler ve çıkarılan başlıca kanunlar; devlet-toplum ilişkileri ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa siyasi sistemine entegrasyonu çerçevesinde ana hatlarıyla ele alınır.
 • Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemeye yönelik Üç Tarz-ı Siyaset olarak bilinen fikir akımları ile bu fikir akımlarının; merkezî idarenin ve düşünce adamlarının siyasi ve toplumsal birliği koruma çabaları olduğu üzerinde durulur.
 • Meşrutiyet Dönemlerinde yapılan mebus seçimlerinin ve çok partili hayata geçiş denemelerinin demokratikleşme yolunda atılan adımlar olduğu vurgulanır.

11.5.5. 1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.

 • 1876, 1909 ve 1913 darbelerinin aktörlerine, iç ve dış sebeplerine, gerçekleştirilme şekillerine ve sosyo-politik sonuçlarına değinilir.
 • Devletin siyasi düzenini sekteye uğratan darbelerin sebep olduğu iç karışıklıklara ve toprak kayıplarına (Bulgaristan, Girit, Bosna-Hersek, Arnavutluk) vurgu yapılır.

Ünite: 11.6. Yurttaş Askerliği ve Topyekün Harp Çağında Osmanlı Ordusu

Kazanımlar:

11.6.1. Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.

 • Fransız İhtilali sonrasında uygulanmaya başlanan zorunlu askerlik sistemi ile bu sistemin ulus devletlerin kurulması ve cumhuriyet rejimlerinin ortaya çıkması üzerindeki etkilerine değinilir.
 • Osmanlı Devleti’nin Batı tipi yeni bir düzenli ordu kurma projelerinin (Nizam-ı Cedit, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ve Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye, Asâkir-i Nizamiye), dış askerî rekabete ayak uydurma arzusunun yanı sıra merkezî idarenin otoritesini arttırma amaçlı çabalar olduğu vurgulanır.
 • Zorunlu askerliğe dayalı düzenli bir ordu kurmanın önündeki siyasi, ekonomik, coğrafi ve teknolojik zaaflardan kaynaklanan engeller üzerinde durularak zorunlu askerliğin ancak 1843-1909 arası süreçte aşamalı olarak herkesi kapsar hâle geldiği, muafiyetler ve “bedel-i askerî” uygulamasına değinilerek vurgulanır.

11.6.2. Endüstri Çağı’nda teknoloji ve ekonominin savaşlarda artan önemi hakkında çıkarımlarda bulunur.

 • Modern savaş teknolojisinde yaşanan büyük değişim ile bu değişimin savaşların yıkıcılığını arttırmasına etkileri vurgulanır.
 • Artan savaş harcamalarının devletlerin kamu maliyelerine getirdiği yük Osmanlı örneği üzerinden ele alınır.

Ünite: 11.7. Sermaye ve Emek

Kazanımlar:

11.7.1. Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim tarzı ile endüstriyel üretim tarzı arasındaki farkları açıklar.

 • El emeğine dayalı zirai üretim ve zanaat üretimi ile endüstriyel üretim arasındaki farklılıklar bağlamında çalışma ortamı, üretim aletleri, üretimin hızı ve miktarı, üretim organizasyonu ve çalışma disiplini gibi hususlar üzerinde durulur.

11.7.2. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.

 • Devletin ve özel sektörün sanayileşme çabalarının önündeki engeller (sermaye, bilim ve teknoloji, yetişmiş personel ve uzun vadeli strateji konularındaki yetersizlikler) üzerinde durulur.
 • Küresel kapitalist güçlerle rekabet etme konusundaki zorluklar; 1838 Balta Limanı Antlaşması örneğinden hareketle gümrük ve ticaret antlaşmalarının sınırlayıcılığı ve yerli üretim yerine ithalatın tercih edilmesi gibi faktörler bağlamında ele alınır.
 • Sömürgecilik ile küresel kapitalizm arasındaki ilişkinin sosyal ve ekonomik hayata etkilerine (kölelik, asimilasyon ile hammadde, işgücü ve pazar ihtiyacı) değinilir.

11.7.3. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.

 • Kapitalist dünya ekonomisinin etkilerinin yanında plansız ve kontrolsüz kamu harcamaları ve artan savaş maliyetleri dolayısıyla 1856’dan sonraki süreçte kamu maliyesinde yaşanan borç krizleri sonucunda Düyûn-ı Umûmiye İdaresinin kurulması ele alınır.
 • İttihat ve Terakki Hükûmetlerinin hedeflediği Millî İktisat Politikası çerçevesinde son dönem Osmanlı ekonomisinde gayrimüslimlerin ve yabancıların giderek artan payının merkezî idare tarafından sınırlandırılma çabalarına değinilir.

Ünite: 11.8. Modern Dünyada Değişen Gündelik Hayat

Kazanımlar:

11.8.1. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını açıklar.

 • İmparatorlukların ulus-devletlere dönüşme süreçlerinin, beraberinde demografik hareketleri getirmesine değinilir.
 • Osmanlı Devleti’nin savaşlar ve siyasi anlaşmalar sonucunda toprak kaybetmesi sonrasında başlayan Türk ve Müslüman ahalinin Anadolu’ya doğru zorunlu göçlerinin sonuçları üzerinde durulur.

11.8.2. Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.

 • Tüketim kalıplarının tek tipleştirilmesi ile büyük nüfuslu şehir ve metropollerin kurulmasının olumlu ve olumsuz sonuçlarına değinilir.
 • XIX. yüzyılda gazetelerin ve diğer süreli yayınların artmasıyla birlikte kamuoyu kavramının sosyal bir gerçeklik hâline geldiğine değinilir.
 • Kültür endüstrisi ile birlikte ortaya çıkan popüler kültür ve sanat ürünlerine değinilerek bunların sosyal hayatta meydana getirdiği değişimler üzerinde durulur.
 • Modern birey ve toplumun zaman tasavvurundaki değişim (iş zamanı – boş zaman) ve bu değişimin sosyal hayata yansımaları üzerinde durulur.
 • Modern şehirlerin dokusunda yaşanan değişim Avrupa’nın büyük metropolleri ile İstanbul, İzmir ve Selanik gibi Osmanlı şehirleri üzerinden ele alınır.

11. Sınıf Tarih Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1600-1774)4
Osmanlı Sosyo-ekonomik Yapısında Bunalım ve Dönüşüm3
Aydınlanma Çağında Osmanlı Düşünce Dünyasi2
Şark Meselesi ve Denge Stratejisi (1774-1914)2
Devrimler Çağında Değişen Devlet-toplum İlişkileri5
Yurttaş Askerliği ve Topyekün Harp Çağında Osmanlı Ordusu2
Sermaye ve Emek3
Modern Dünyada Değişen Gündelik Hayat2
Toplam23

En sık kullanılan terimler

11. Sınıf Tarih dersi öğretim programı kelime bulutu
11. Sınıf Tarih Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

11. Sınıf Tarih dersi öğretim programında en sık kullanılan kelimeler Osmanlı, devlet, Türk, siyasi, sosyal, hayat, Avrupa ve güç sözcükleri olmuş. En sık kullanılan kazanım fiili ise analiz eder.

11. Sınıf Tarih MEB ve EBA Kazanım Kavrama Testleri

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın