12. Sınıf Fen Lisesi Fizik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

12. Sınıf Fen Lisesi Fizik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 12. sınıf Fen Lisesi Fizik Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 12.1. Çembersel Hareket

Kavramlar:

 • çizgisel hız
 • açısal hız
 • merkezcil kuvvet
 • merkezcil ivme
 • eylemsizlik momenti
 • açısal momentum
 • kütle çekim kuvveti

Konu: 12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket

Kazanımlar:

12.1.1.1. Düzgün çembersel hareketi açıklar.

 • Periyot, frekans, çizgisel hız, açısal hız ve merkezcil ivme kavramları verilir.
 • Öğrencilerin düzgün çembersel harekette çizgisel hız vektörünü çember üzerinde iki farklı noktada çizerek merkezcil ivmenin şiddetini bulmaları ve yönünü göstermeleri sağlanır. Çizgisel ivme kavramına girilmez.

12.1.1.2. Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

 • Deney yaparak veya simülasyonlarla merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi sağlanır. Matematiksel model verilir. Matematiksel hesaplamalar yapılır.

12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder.

 • Yatay ve düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisimlere ait, serbest cisim diyagramlarının çizilmesi sağlanır.
 • Düzgün çembersel harekette konum, hız ve ivme hesaplamaları yapılır. Hesaplamalarda trigonometrik fonksiyonlara girilmez.

12.1.1.4. Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar.

 • Virajlarda emniyetli dönüş için hız sınırına uymanın önemi vurgulanır.

Konu: 12.1.2. Dönerek Öteleme Hareketi

Kazanımlar:

12.1.2.1. Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır.

12.1.2.2. Eylemsizlik momenti kavramını açıklar.

 • Öğrencilerin, noktasal kütlelerden meydana gelen sistemlerin eylemsizlik momentlerini hesaplamaları sağlanır.
 • Öğrencilerin, farklı geometrik şekillere sahip (çubuk, halka, disk, silindir ve küre) katı cisimlerin eylemsizlik momentleri ile ilgili hesaplamalar yapması sağlanır.

12.1.2.3. Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar.

12.1.2.4. Dönme ve dönerek öteleme hareketinde kinetik enerji ile ilgili hesaplamalar yapar.

Konu: 12.1.3. Açısal Momentum

Kazanımlar:

12.1.3.1. Açısal momentumun temel bir fiziksel nicelik olduğunu açıklar.

 • Simülasyonlarla açısal momentumun atomik boyutta da fiziksel bir nicelik olduğu belirtilir.

12.1.3.2. Açısal momentumu çizgisel momentum ile ilişkilendirerek açıklar.

12.1.3.3. Açısal momentumu torkla ilişkilendirir.

 • Öğrencilerin, açısal momentumu, eylemsizlik momenti ve açısal hız kavramlarını kullanarak elde etmeleri sağlanır.
 • Öğrencilerin torku, eylemsizlik momenti ve açısal ivme kavramlarını kullanarak elde etmeleri sağlanır.

12.1.3.4. Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar.

 • Öğrencilerin, açısal momentumun korunumu ile ilgili problem çözmeleri sağlanır.

12.1.3.5. Topaç ve Jiroskop hareketini açıklar.

 • Topaç ve jiroskop hareketi ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

Konu: 12.1.4. Kütle Çekim Kuvveti

Kazanımlar:

12.1.4.1. Kütle çekim kuvvetini açıklar.

 • Öğrencilerin, simülasyonlarla noktasal kütleler arasındaki çekim kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri belirleyerek matematiksel modelini elde etmeleri ve hesaplama yapmaları sağlanır.

12.1.4.2. Newton’ın Hareket Kanunları’nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler.

 • Öğrencilerin yerçekimi ivmesini; dünyanın yarıçapı ve kütlesi cinsinden ifade etmeleri sağlanır.
 • Öğrencilerin homojen bir kürenin içinde, yüzeyinde ve dışındaki çekim alanını gösteren kuvvet çizgilerini çizmeleri sağlanır.
 • Her kütlenin bir kütle çekim alanı oluşturduğu vurgulanır.
 • Stephan Hawking’in evren ve büyük patlama konularına ilişkin görüşlerine değinilir.

12.1.4.3. Kütle çekim potansiyel enerjisini açıklar.

 • Bağlanma ve kurtulma enerjisi kavramları üzerinde durulur.

Konu: 12.1.5. Kepler Kanunları

Kazanımlar:

12.1.5.1. Kepler Kanunları’nı açıklar.

 • Galileo Galilei, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey’in gök cisimleri ve gök cisimlerinin hareketleri ile ilgili çalışmalarına yer verilir.

12.1.5.2. Kütle çekim kuvveti, enerji ve Kepler kanunları ile ilgili hesaplamalar yapar.

12.1.5.3. Yeni bir Güneş sistemi modeli tasarlar.

 • Öğrencilerin tasarımlarında iletişim uydularını da kullanabilecekleri vurgulanır.

Ünite: 12.2. Basit Harmonik Hareket

Kavramlar:

 • uzanım
 • genlik
 • geri çağırıcı kuvvet
 • denge noktası

Konu: 12.2.1. Basit Harmonik Hareket

Kazanımlar:

12.2.1.1. Basit harmonik hareketi düzgün çembersel hareketi kullanarak açıklar.

 • Basit harmonik harekete günlük hayattan örnekler verilir.
 • Yay sarkacı ve basit sarkaç için uzanım, genlik, periyot, frekans, geri çağırıcı kuvvet ve denge noktası kavramları harmonik hareket örnekleri ile açıklanır.
 • Uzanım, genlik, periyot, frekans ilişkisi ile ilgili matematiksel hesaplamalar yapılır.
 • Basit harmonik hareket ile ilgili fonksiyonların türevlerine ve işlemlerine girilmez.

12.2.1.2. Basit harmonik harekette konumun zamana göre değişimini analiz eder.

 • Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak konum-zaman grafiğini çizmeleri ve yorumlamaları sağlanır.

12.2.1.3. Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar.

12.2.1.4. Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler.

 • Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlarla periyoda etki eden değişkenleri belirlemeleri sağlanır. Periyodun matematiksel modeli verilir.

12.2.1.5. Yay sarkacı ve basit sarkacın periyodu ile ilgili hesaplamalar yapar.

 • Paralel ve seri bağlı yaylarda eş değer yay sabiti hesaplamalarının yapılması sağlanır.
 • Esnek yayların hareketi tek boyut ile sınırlandırılır.

12.2.1.6. Sönümlü basit harmonik hareketi açıklar.

 • Öğrencilerin, sönümlü basit harmonik hareketi deney ve/veya simülasyonlarla gözlemlemeleri ve nitel olarak açıklamaları sağlanır.

12.2.1.7. Peryodik bir dış kuvvet etkisindeki sönümlü basit harmonik hareket yapan bir sistemde, rezonans olayını gösteren tasarım yapar.


Ünite: 12.3. Dalga Mekaniği

Kavramlar:

 • girişim
 • kırınım
 • Doppler olayı
 • elektromanyetik dalga
 • elektromanyetik spektrum

Konu: 12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

Kazanımlar:

12.3.1.1. Su dalgalarında kırınım olayının dalga boyu ve yarık genişliği ile ilişkisini belirler.

 • Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak elde ettikleri verilerden yararlanarak yorum yapmaları sağlanır.

12.3.1.2. Su dalgalarında girişim olayını açıklar.

 • Öğrencilerin girişim desenini deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak çizmeleri sağlanır.
 • Öğrencilerin, su dalgalarında girişim olayını kullanarak yapıcı (katar) ve yıkıcı (düğüm) noktaların yol farkını karşılaştırmaları sağlanır.
 • Öğrencilerin, belli bir noktada yapıcı ve yıkıcı girişimlere yol açan dalgaların frekanslarını veya dalga boylarını belirlemeleri sağlanır.

12.3.1.3. Su dalgalarında faz farkıyla girişim olayını açıklar.

 • Faz farkıyla ilgili matematiksel hesaplamalar yapılmaz.

12.3.1.4. Su dalgalarında girişim ve kırınımla ilgili hesaplamalar yapar.

12.3.1.5. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar.

 • Öğrencilerin, Young deneyini yaparak veya simülasyonlar kullanarak girişim desenini çizmeleri sağlanır.
 • Öğrencilerin, simülasyonlarla ışık dalgalarında dalga boyu ve yarık genişliği arasındaki ilişkiyi incelemeleri sağlanır.
 • Öğrencilerin, çift yarıkta girişim ile ilgili matematiksel modelleri elde etmeleri sağlanır.

12.3.1.6. Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar.

 • Öğrencilerin kırınım desenini deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak çizmeleri sağlanır.
 • Öğrencilerin, simülasyonlarla ışık dalgalarında dalga boyu ve yarık genişliği arasındaki ilişkiyi incelemeleri sağlanır.
 • Öğrencilerin, tek yarıkta kırınım ile ilgili matematiksel modelleri elde etmeleri sağlanır.
 • İnce zarlarda girişim, hava kaması ve çözme gücü konularına girilmez.

12.3.1.7. Işığın tek ve çift yarıkta girişimi ile ilgili hesaplamalar yapar.

12.3.1.8. Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek, ışığın dalga doğası hakkında çıkarımlar yapar.

12.3.1.9. Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar.

 • Örneklerin günlük hayattan seçilmesine özen gösterilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez.

Konu: 12.3.2. Elektromanyetik Dalgalar

Kazanımlar:

12.3.2.1. Elektromanyetik dalgaların ortak özelliklerini açıklar.

 • Maxwell’in elektromanyetik teorinin kurucusu olduğu vurgulanır.

12.3.2.2. Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar.


Ünite: 12.4. Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

Kavramlar:

 • atom
 • Bohr atom teorisi
 • enerji seviyesi
 • uyarılma
 • iyonlaşma
 • ışıma
 • büyük patlama
 • alt parçacık
 • antimadde
 • radyoaktivite
 • fisyon
 • füzyon

Konu: 12.4.1. Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

Kazanımlar:

12.4.1.1. Atom kavramını açıklar.

 • Bohr atom teorisi haricindeki diğer teoriler, ayrıntılara girilmeden tarihsel gelişim süreci içinde verilir.
 • Atom teorilerinin birbirleriyle ilişkili olarak geliştirildiği vurgulanmalıdır.
 • Bohr atom teorisinde; atom yarıçapı, enerji seviyeleri, uyarılma, iyonlaşma ve ışıma kavramları vurgulanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez.
 • Milikan yağ damlası, Thomson’ın e/m tayini, Rutherford saçılması deneyleri ile sınırlı kalınır. Bu deneylerle ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

12.4.1.2. Atomun uyarılma yollarını açıklar.

 • Atomların birbirleriyle, elektronla, fotonla ve ısıyla uyarılma şartlarının tartışılması sağlanır.

12.4.1.3. Modern atom teorisinin önemini açıklar.

 • Heisenberg belirsizlik ilkesi, kuantum sayıları, olasılık dalgası ve Schrödinger dalga denklemine değinilir.
 • Matematiksel hesaplamalara girilmez.
 • Feza Gürsey, Asım Orhan Barut ve Behram N. Kurşunoğlu’nun atom fiziği konusunda çalışmalar yaptığı vurgulanır.

12.4.1.4. Atomun özelliklerini modern atom teorisine göre açıklar.

 • Stern-Gerlach deneyinin sonuçlarının incelenmesi sağlanarak elektron spini kavramı üzerinde durulur.
 • Öğrencilerin sis odası deneyini araştırmaları ve üzerinde tartışmaları sağlanır.
 • Matematiksel hesaplamalara girilmez.

Konu: 12.4.2. Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Kazanımlar:

12.4.2.1. Büyük patlama teorisini açıklar.

 • Öğrencilerin büyük patlama teorisini destekleyen bilimsel çalışmaları araştırmaları ve araştırma sonuçlarını rapor olarak sunmaları sağlanır.
 • Öğrencilerin sunumlarında Edwin Hubble ve Hubble teleskopuna yer vermeleri sağlanır.
 • Öğrencilerin sunumlarında Cern’de yapılan çalışmaların büyük patlama ile bağlantısını tartışmaları sağlanır.

12.4.2.2. Atom altı parçacıkların özelliklerini açıklar.

 • Öğrencilerin atom altı parçacıkları standart model çerçevesinde tanımlamaları sağlanır.
 • Korunum yasaları ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.
 • Dört temel kuvvetin açıklanması sağlanır.
 • Abdus Salam, Sheldon Glashow ve Steven Weinberg’in Nobel ödülünü elektromanyetik ve zayıf kuvvetin birleşik bir kuvvet görünümünde olduğunu keşfetmeleri üzerine aldıkları vurgulanır.

12.4.2.3. Atom altı parçacıklardan atomların oluşumuna yönelik çıkarımlar yapar.

 • Öğrencilerin, atom altı parçacıklar arasındaki etkileşim kuvvetini açıklamaları sağlanır.

12.4.2.4. Madde oluşum sürecini açıklar.

 • Atom altı parçacıklardan başlayarak madde oluşumunun modelle açıklanması sağlanır.
 • Higgs bozonuna kısaca değinilir.

12.4.2.5. Madde ve anti madde kavramlarını açıklar.

Konu: 12.4.3. Radyoaktivite

Kazanımlar:

12.4.3.1. Kararlı ve kararsız durumdaki atomların özelliklerini karşılaştırır.

 • Radyoaktif madde, radyoaktivite, radyoaktif ışıma kavramları üzerinde durulur.
 • Bazı atom çekirdeklerinin çeşitli yollarla ışıma yapabileceği vurgulanır.
 • Marie Curie ve Wilhelm Conrad Röntgen’in radyoaktivite konusunda yaptığı çalışmalara yer verilir.

12.4.3.2. Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar.

 • Alfa, beta, gama ışınımları dışındaki bozunma türlerine girilmez.
 • Enerjideki değişim açıklanırken matematiksel hesaplamalara girilmez.

12.4.3.3. Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar.

 • Nükleer enerji ile çalışan sistemler hakkında araştırma yapılması sağlanır.
 • Nükleer reaktörlerin bilime, teknolojiye, ülke ekonomisine ve çevreye etkileri üzerinde durulur.
 • Atom bombasının yıkıcı etkileri tarihî gerçekler üzerinden açıklanarak nükleer silahsızlanmanın dünya barışı açısından önemi üzerinde durulur.

12.4.3.4. Radyasyonun canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.

 • Yaşam alanlarında var olan radyasyon kaynakları, radyasyondan korunma yolları ve radyasyon güvenliğinin araştırılması ve bilgilerin paylaşılması sağlanır.

Ünite: 12.5. Modern Fizik

Kavramlar:

 • özel görelilik
 • siyah cisim ışıması
 • fotoelektrik olayı
 • Compton olayı
 • de Broglie dalga boyu

Konu: 12.5.1. Özel Görelilik

Kazanımlar:

12.5.1.1. Michelson–Morley deneyinin amacını ve sonuçlarını açıklar.

 • Deneyin yapılış aşamaları üzerinde durulur.
 • Deneyin farklı bilim insanları tarafından farklı koşullarda çok kez tekrarlanmış olmasının sebebi üzerinde durulur. Bilimsel çalışmalarda sabırlı ve kararlı olmanın önemi vurgulanır.
 • Matematiksel hesaplamalara girilmez.

12.5.1.2. Einstein’ın özel görelilik teorisinin temel postulalarını ifade eder.

12.5.1.3. Göreli zaman ve göreli uzunluk kavramlarını açıklar.

 • Öğrencilerin özel görelilik ile ilgili “düşünce deneylerini” tartışmaları sağlanır.
 • Öğrencilerin klasik ve göreli durumlar için eş zamanlılık kavramlarını tartışmaları sağlanır.
 • Özel görelilikte matematiksel hesaplamalara girilmez.

12.5.1.4. Kütle-enerji eşdeğerliğini açıklar.

 • Matematiksel hesaplamalara girilmez.

Konu: 12.5.2. Kuantum Fiziğine Giriş

Kazanımlar:

12.5.2.1. Kuantum fiziğinin ortaya çıkmasına sebep olan olayları belirtir.

12.5.2.2. Siyah cisim ışımasını açıklar.

 • Planck hipotezi açıklanır.
 • Dalga boyu-ışıma şiddeti grafiğinden hareketle klasik yaklaşımla modern yaklaşımın çelişkisi ve bu çelişkinin kuantum fiziğinin doğuşuna etkisi vurgulanır.
 • Siyah cisim ışıması ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

Konu: 12.5.3. Fotoelektrik Olayı

Kazanımlar:

12.5.3.1. Foton kavramını açıklar.

12.5.3.2. Fotoelektrik olayını açıklar.

 • Hertz’in çalışmaları üzerinde durulur.
 • Einstein’ın fotoelektrik denklemi üzerinde durulur.
 • Öğrencilerin simülasyonlar yardımıyla fotoelektrik olaya etki eden değişkenleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır.

12.5.3.3. Farklı metaller için maksimum kinetik enerji-frekans grafiğini çizer.

12.5.3.4. Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.

12.5.3.5. Fotoelektrik olayın günlük hayattaki uygulamalarına örnekler verir.

 • Fotoelektrik olayın günlük hayattaki olumlu (musluklarda hijyenin sağlanması gibi) ve olumsuz (sahte güneş gözlüklerinin kullanımı gibi) etkileri üzerinde durulur.

12.5.3.6. Fotoelektrik olayla ilgili hesaplamalar yapar.

12.5.3.7. Fotoelektrik etkinin kullanıldığı, günlük hayatı kolaylaştıracak tasarım yapar.

 • Tasarım yapılmadan önce fotoelektrik olayın teknolojideki uygulama alanlarının araştırılması sağlanır.

Konu: 12.5.4. Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

Kazanımlar:

12.5.4.1. Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar.

 • Öğrencilerin model veya simülasyonlar kullanarak Compton saçılmasını açıklamaları sağlanır.

12.5.4.2. Compton saçılması ile ilgili hesaplamalar yapar.

12.5.4.3. Compton ve fotoelektrik olaylarının benzer yönlerini belirterek ışığın tanecik doğası hakkında çıkarım yapar.

12.5.4.4. Işığın ikili doğasını açıklar.

 • Işığın tanecik, dalga, hem tanecik hem de dalga doğası ile açıklanan olaylar vurgulanır.

12.5.4.5. Madde ve dalga arasındaki ilişkiyi açıklar.

 • De Broglie bağıntısı verilir.
 • Matematiksel hesaplamalara girilmez.

Ünite: 12.6. Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Konu: 12.6.1. Görüntüleme Teknolojileri

Kazanımlar:

12.6.1.1. Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar.

 • Öğrencilerin röntgen, MR, PET, tomografi, ultrason, radarlar, sonar, termal kameralar ile ilgili araştırmalar yaparak bu teknolojilerin oluşturulmasında fiziğin rolünü sorgulamaları sağlanır.
 • Görüntüleme cihazlarının (röntgen, MR, PET, tomografi, ultrason, sonar, termal kameralar, radarlar) çalışma ilkelerine kısaca değinilir.

12.6.1.2. LCD ve plazma teknolojilerinde fizik biliminin yerini açıklar.

Konu: 12.6.2. Yarı İletken Teknolojisi

Kazanımlar:

12.6.2.1. Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar.

12.6.2.2. Yarı iletken malzemelerin teknolojideki önemini açıklar.

 • Diyot ve transistörlerin işlevi verilir, çeşitlerine girilmez.
 • Öğrencilerin kumun bir elektronik devre elemanı hâline gelme sürecini araştırmaları ve paylaşmaları sağlanır.

12.6.2.3. LED, fotodiyot ve fotodirenç teknolojisinin kullanım alanlarını örneklerle açıklar.

12.6.2.4. Güneş pillerinin çalışma şeklini açıklar.

 • Yapı elemanlarının özelliklerinin detaylarına girilmez.
 • Güneş pillerinin günümüzdeki ve gelecekteki yerinin tartışılması sağlanır.

12.6.2.5. Güneş pillerinin kullanıldığı günlük hayatı kolaylaştıran sistem tasarlar.

 • Öğrencilerin yapmış oldukları tasarımın ülke ekonomisine ve çevreye sağlayacağı katkıları açıklamaları sağlanır.

Konu: 12.6.3. Süper İletkenler

Kazanımlar:

12.6.3.1. Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar.

12.6.3.2. Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.

 • Hızlı trenlerin ve parçacık hızlandırıcılarının çalışma ilkeleri üzerinde durulur.

Konu: 12.6.4. Nanoteknoloji

Kazanımlar:

12.6.4.1. Nanobilimin temellerini açıklar.

 • Fizik bilimi ile nanobilim ve nanoteknolojinin ilişkisi üzerinde durulur.
 • Fonksiyonel ve doğal nanoyapılara sahip sistemlere örnekler verilir.

12.6.4.2. Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar.

 • Malzemelerin nano boyutlara indirilmesi durumunda yeni özellikler kazandıkları vurgulanır.

12.6.4.3. Nanomalzemelerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.

 • Nanomalzemelerin bilim ve teknolojinin gelişimine etkisi vurgulanır.

Konu: 12.6.5. Laser Işınları

Kazanımlar:

12.6.5.1. LASER ışınlarının elde edilişini açıklar.

 • Simülasyonlar ve videolar yardımıyla LASER ışınının oluşumunun incelenmesi sağlanır.
 • Matematiksel hesaplamalara girilmez.

12.6.5.2. LASER ışınlarının teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.

12.6.5.3. LASER ışınlarının canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.


12. Sınıf Fen Lisesi Fizik Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKonu SayısıKazanım Sayısı
Çembersel Hareket519
Basit Harmonik Hareket17
Dalga Mekaniği211
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite313
Modern Fizik418
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları515
Toplam2083

En sık kullanılan terimler

12. Sınıf Fen Lisesi Fizik dersi öğretim programı kelime bulutu
12. Sınıf Fen Lisesi Fizik Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

12. Sınıf Fen Lisesi Fizik dersi öğretim programı kelime bulutunda enerji, kuvvet, hareket, kavram, simülasyon ve deney kelimeleri en sık geçen sözcükler olmuş. Açıklar ve matematiksel hesaplamalar yapar da en sık geçen kazanım fiilleri.

12. Sınıf Fizik MEB ve EBA Kazanım Kavrama Testleri

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın