2. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

2. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 2. sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 2.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Kazanımlar:

2.1.1. Görsel sanat çalışmasını oluştururken karşılaştığı sorunlara çeşitli çözümler bulur.

 • Belirlenen konuyu nasıl ifade edeceği, mekânı nasıl oluşturacağı, hangi renkleri, çizgiyi, biçimi/şekli ve formu kullanacağı sorgulatılır.

2.1.2. Görsel sanat çalışmasını oluştururken beklenmedik/öngörülemeyen sonuçların ortaya çıkabileceğini fark eder.

 • Yapılması planlanan ve düşünülen şeylerin çalışmaya başladıktan sonra o anki duruma ve sürece bağlı olarak değişebileceği, bunun da olağan olduğu üzerinde durulur.

2.1.3. Çalışmasına hayallerini yansıtır.

 • Hayal kurmanın ne olduğu örneklendirilerek öğrencilere bununla ilgili çalışma yaptırılır.

2.1.4. Farklı yazılı kaynak, kavram ve temalardan esinlenerek görsel sanat çalışmasını oluşturur.

2.1.5. Görsel sanat çalışmasında ön ve arka planı kullanır.

 • İki boyutlu sanat eserleri üzerinde ön ve arka planın ne olduğu üzerinde durulur. Sonra aile kavramının ele alındığı bir resim yapmaları istenebilir. Bunu yaparken ailenin önemi, paylaşma, merhamet, eşitlik, saygı, sorumluluk, misafirperverlik değerleri üzerinde durulur.

2.1.6. Görsel sanat çalışmasında ölçü ve oran-orantıya göre objeleri yerleştirir.

2.1.7. Görsel sanat çalışmasını oluşturmak için gözleme dayalı çizimler yapar.

 • Okul bahçesinden, sınıftaki bir nesneden, çiçekten, oyuncaklarından vb. yola çıkarak çizim yapmaları üzerinde durulur.

2.1.8. Günlük yaşamından yola çıkarak görsel sanat çalışmasını oluşturur.

 • Doğal çevreyi bozan ve onu yok eden olgular üzerinde durulabilir. Afişin ne olduğu ve niçin yapıldığı açıklanabilir. Çevrelerindeki bu olgulara örnek vermeleri ve sonrasında çevre duyarlılığı konusunda afiş yapmaları istenebilir.

2.1.9. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.

 • Bu çalışmalar oluşturulurken elle şekillendirme tekniği kullanılabilir. Bu kapsamda basit şekilde hayvan, meyve ve günlük kullanım eşyaları gibi şekillendirmeler yapılabilir.

2.1.10. Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını kullanır.

 • Renk: Ara renk
 • Form: Küp, silindir, piramit, koni, küre vb. üç boyutlu form
 • Çizgi: Dikey, yatay, diyagonal
 • Biçim/Şekil: İki boyutlu geometrik ve organik

Ünite: 2.2. Kültürel Miras

Kazanımlar:

2.2.1. Türk kültürüne ait mimari elemanları açıklar.

 • Cumba, kerpiç, dikdörtgen pencere, avlu, çatı, tavan, kapı gibi mimari elemanlar örnekler üzerinden gösterilir.

2.2.2. Sanat eserlerindeki farklı kültürlere ait motifleri inceler.

 • Özellikle sembolik anlamlar taşıyan yerel ve evrensel motifler üzerinde durulur. Yaratıcı drama yönteminden yararlanılarak grup çalışması ile incelenen motifler canlandırılabilir. Bazı motif veya sembollerin evrensel olduğu açıklanırken saygı ve adalet gibi değerler de verilebilir.

2.2.3. Geleneksel Türk sanatlarından örnekler verir.

 • Geleneksel Türk sanatları üzerinde durulur. Ebru, minyatür, çini vb. örnekler gösterilir. Aralarındaki farklar açıklanır. Vatanseverlik, sevgi ve vefa gibi değerler anlatılabilir.

2.2.4. Müze, sanat galerisi, sanat atölyesi, ören yeri vb. mekânların sanat açısından önemini ifade eder.

2.2.5. Diğer kültürlere ait mimari elemanları açıklar.

 • Geleneksel Japon evleri, Eskimo evleri vb. yaşam mekânları örnek gösterilir.

Ünite: 2.3. Sanat Eleştirisi ve Estetik

Kazanımlar:

2.3.1. Sanat eserinin konusunu söyler.

 • Konusu figüratif, portre, natürmort ve peyzaj olan sanat eseri örnekleri gösterilerek aralarındaki farklar üzerinde durulur.

2.3.2. Kendisinin ve akranlarının çalışmalarındaki fikirleri ve duyguları yorumlar.

 • Kazanım ele alınırken saygı ve öz saygı gibi değerler üzerinde durulur.

2. Sınıf Görsel Sanatlar Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Görsel İletişim ve Biçimlendirme10
Kültürel Miras5
Sanat Eleştirisi ve Estetik2
Toplam17

En sık kullanılan terimler

2. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutu
2. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

2. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutunda sanat, çalışma, görsel, örnek, boyutlu, değer, biçim ve üzerinde durulur kelimeleri en sık kullanılan sözcükler olarak görülüyor.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın