3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 3. sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 3.1. Okulumuzda Hayat

Kazanımlar:

3.1.1. Kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini fark eder.

 • Öğrencilerin ilgi alanları ve becerilerinden (iş birliği, planlı ve verimli çalışma, iletişim vb.) hareketle konu açıklanır. Öğrencilerden öz değerlendirme yapmaları istenir. Güçlü yönleri takdir edilirken zayıf yönlerini geliştirebilecekleri üzerinde durulur.

3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.

 • Olumlu veya olumsuz davranışlar göstermesinin bireysel yaşamına ve arkadaşlarıyla ilişkilerine etkisi üzerinde durulur.

3.1.3. Arkadaş seçiminde nelere dikkat etmesi gerektiğini kavrar.

 • Arkadaş seçiminde doğruluk, dürüstlük, merhamet, saygı, sevgi, vefa, yardımseverlik ve başkalarının haklarını gözetme gibi değerlerin ön plana alınması üzerinde durulur.

3.1.4. Sınıfının ve okulunun krokisini çizer.

3.1.5. Okulunun tarihini araştırır.

 • Okulunun başarıları ve mezun olan önemli kişiler gibi konular üzerinde durulur.

3.1.6. Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur.

3.1.7. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder.

 • Nezaket kurallarına uyarak kendini ifade etme, sosyal süreçlere katılma, basit düzeyde dilekçe yazma ve dilek kutusu oluşturma gibi konular üzerinde durulur.

3.1.8. Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.

3.1.9. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.

 • Her mesleğin gerekli olduğu vurgulanmalı ve konu işlenirken çeşitli mesleklerin (avukat, berber, çiftçi, doktor, fırıncı, kasap, kaymakam, marangoz, mühendis, şoför, temizlik işçisi, vali vb.) günlük yaşamdaki yeri ve toplumsal iş bölümü üzerinde durulur.

Ünite: 3.2. Evimizde Hayat

Kazanımlar:

3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır.

 • Aile büyüklerinin doğdukları ve büyüdükleri yerler, yapmaktan hoşlandıkları işler, oynadıkları oyunlar ve dönemin teknolojik imkânları gibi konular ele alınır.

3.2.2. Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir.

 • Komşuluk ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli hak ve yükümlülükler konusu da ele alınır.

3.2.3. Ev adresinin krokisini çizer.

 • Evinin yakın çevresinde bulunan belirgin mekânlardan hareket edilir.

3.2.4. Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

 • Sofra hazırlama, bitki yetiştirme, evcil hayvanları besleme, bakım, onarım ve bahçe bakımı gibi konular ele alınır.

3.2.5. Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir.

3.2.6. Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.

 • Elektrik, su, para, giyecek ve yiyeceklerin kullanımı ele alınır, özellikle ekmek israfının önlenmesi ile ihtiyaç fazlası gıda maddelerinin değerlendirilmesi gibi konular üzerinde durulur. Kazanım işlenirken tablo ve grafik okuma becerileri ön plana alınmalıdır.

3.2.7. Planlı olmanın kişisel yaşamına olan katkılarına örnekler verir.

3.2.8. İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesinin bütçesini korumaya özen gösterir.


Ünite: 3.3. Sağlıklı Hayat

Kazanımlar:

3.3.1. Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır.

3.3.2. Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir.

 • Yiyecek satın alınan yer, ürünün rengi, şekli, kokusu, son kullanma tarihi ve içeriklerine dikkat ederek alışveriş yapma üzerinde durulur.

3.3.3. Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir.

3.3.4. Vücudun gereksinimi olan besinleri yeterli miktarlarda, uygun zamanlarda ve dengeli bir şekilde tüketir.

 • Sağlıklı büyümek için dengeli beslenmenin gerekliliği vurgulanır. Ayrıca obezite, diyabet, çölyak ve besin alerjisi gibi sağlık sorunlarına da dikkat çekilir. Yiyecek israfından kaçınmanın önemi üzerinde durulur.

3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uyar.

 • Ortak kullanıma açık mekânların, tuvalet ve lavaboların temiz kullanımı ve hijyen kurallarına uyulması- nın önemi üzerinde durulur.

Ünite: 3.4. Güvenli Hayat

Kazanımlar:

3.4.1. Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır.

 • Öğrencilerin güvenliği için öncelikli olan trafik işaretleri ve işaret levhaları (yaya geçidi, okul geçidi, ışıklı trafik işaret cihazı, mecburi yaya yolu, yaya giremez, kontrolsüz demir yolu geçidi ve bisiklet giremez vb.) üzerinde durulur.

3.4.2. Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir.

3.4.3. Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazalara örnekler verir.

 • Kesik, yaralanma, boğulma, zehirlenme ve yanma gibi kazalar ele alınır.

3.4.4. Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar.

3.4.5. Güvenliğini tehdit eden bir kişi veya acil durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.

 • Acil durumlarda alandan uzaklaşma, çıkış kapılarını ve yangın çıkış yerlerini kullanmanın gerekliliği üzerinde durulur. Herhangi bir tehdit veya acil durumda kendisine ulaşılabilecek bir yakınına ait ileti- şim bilgilerine sahip olmanın önemi vurgulanır.

3.4.6. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.

 • Yakın çevresindeki oyun alanlarında bulunan oyun araçlarının güvenli kullanımının yanı sıra bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken kask takma, uygun kıyafetler giyme ve hız yapmama gibi konular ele alınır. Ayrıca güvenli oyun alanı dışına kaçan oyun araçlarının peşinden koşulmaması gerektiği üzerinde durulur.

Ünite: 3.5. Ülkemizde Hayat

Kazanımlar:

3.5.1. Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır.

 • Muhtarlık, belediye başkanlığı, kaymakamlık ve valilik gibi yönetim birimlerine gezi yapmaya özen gösterilir.

3.5.2. Ülkemizin yönetim şeklini açıklar.

 • Cumhuriyet kavramı üzerinde durularak cumhuriyetin getirdiği hak ve özgürlükler vurgulanır.

3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

 • Yakın çevresinde bulunan cami, çeşme, han, hamam, müze, kale, tarihî çarşılar, köprüler, millî parklar vb.yerler hakkında araştırma yaptırılarak sınıfta arkadaşlarıyla paylaşması sağlanır.

3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi arasında ilişki kurar.

 • Çalışkan olma, işini en iyi şekilde ve eksiksiz yapmaya gayret gösterme üzerinde durulur.

3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur.

 • Okullar, camiler, toplu taşıma araçları, otobüs durakları, parklar, oyun alanları, spor salonları ve stadyumlar gibi kamu mallarının korunması üzerinde durulur.

3.5.6. Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır.

3.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerine katılır.

 • Ülkelerinden zorunlu veya isteğe bağlı göç etmiş kişilerden hareketle konu açıklanır.

3.5.8. Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır.

 • Atatürk’ün arkadaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışması; başkalarının görüşlerine değer vermesi; kararlılık, akıl yürütme, inandırıcılık ve insan sevgisi özellikleri üzerinde durulur.

3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır.

 • Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Yûnus Emre, Akşemseddin, Zihni Derin, Mehmet Ali Kağıtçı, Evliya Çelebi, Nene Hatun, Fatma Aliye ve Jale İnan gibi bireylerin kişisel özelliklerinin başarılı olmalarına etkisi üzerinde durulur.

Ünite: 3.6. Doğada Hayat

Kazanımlar:

3.6.1. İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.

3.6.2. Meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını araştırır.

3.6.3. Doğadan yararlanarak yönleri bulur.

 • Güneş, karınca yuvaları ve yosunları gözlemleme gibi doğal yön bulma yöntemleri üzerinde durulur.

3.6.4. İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden örnekler verir.

 • İnsanların doğal çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri (nüfus artışı ve kentleşme, ormanların tahribi, katı atık sorunu, bilinçsiz avlanma, teknolojik kirlilik vb.) üzerinde durulur ve nesli tükenmekte olan canlılara örnekler verilir.

3.6.5. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.

 • Daha iyi yaşanılabilir bir çevre için su, hava ve toprak gibi doğal kaynakların temiz tutulması, uygun kullanılması ve ağaç dikilmesinin önemi üzerinde durulur. Ayrıca konuyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları temel düzeyde tanıtılır.

3.6.6. Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye olan katkısına örnekler verir.


3. Sınıf Hayat Bilgisi Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Okulumuzda Hayat9
Evimizde Hayat8
Sağlıklı Hayat5
Güvenli Hayat6
Ülkemizde Hayat9
Doğada Hayat6
Toplam43

En sık kullanılan terimler

3. Sınıf Hayat Bilgisi dersi öğretim programı kelime bulutu
3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

3. Sınıf Hayat Bilgisi dersi öğretim programında en sık kullanılan kelimeler yakın, çevresinde, araç, kullanma, kural, hayat, okul, güvenli ve arkadaş sözcükleri olmuş.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın