3. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

3. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 3. sınıf Müzik Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 3.1. Dinleme – Söyleme

Kazanımlar:

3.1.1. Konuşurken ve şarkı söylerken sesini doğru kullanır.

 • Öğrencilere, konuşurken ve şarkı söylerken seslerini doğru kullanmalarına yönelik örnek uygulamalar yaptırılır. Örneğin balon üfleme, karın şişirme, çiçek koklama ve ateş söndürme gibi taklit çalışmalarla öğrencilerin diyaframlarını kullanmaları sağlanır.
 • Öğrencilerin seslerini şarkı söylerken uygun ton ve gürlükte, konuşurken ise çok bağırmadan kullanmalarına ilişkin etkinlikler yaptırılır.

3.1.2. Birlikte söyleme kurallarına uyar.

 • Söyleme etkinlikleri sırasında, birlikte başlama ve bitirme, ses üretirken arkadaşını dinleme, kendi ürettiği ses ile topluluğun ürettiği ses arasında denge kurabilme vb. durumlara ilişkin etkinlikler düzenlenir.

3.1.3. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamına uygun söyler.

 • Öğrencilerden belirli gün ve haftalar konusu hakkında düşüncelerini ifade etmeleri istenir. Bu günlerde söylenen şarkıların konu özelliklerine dikkat çekilir ve şarkıları anlamlarına uygun söylemeleri sağlanır. Ayrıca bu anma veya kutlamalarda düzenlenecek etkinlikler için öğrencilere görüşleri sorulur.

3.1.4. Atatürk ile ilgili düzeyine uygun müzikleri doğru ve anlamına uygun söyler.

 • Millî bayram ve anma günlerinde bu kazanıma yer verilmelidir.

3.1.5. İstiklâl Marşı’nı saygıyla söyler.

 • İstiklâl Marşı’mızın sözlerinin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi sağlanır.

3.1.6. Oluşturduğu ritim çalgısıyla dinlediği ve söylediği müziğe eşlik eder.

 • Ritmik yapıları algılamaya yönelik etkinlikler üzerinde durulmalıdır.

3.1.7. Kendi kültüründen oyunlar oynayarak şarkı ve türküler söyler.

 • Öğrenciler, yaşadıkları bölgeyi referans alarak kendi kültürlerinden düzeylerine uygun dans figürleri sergilemelidir.

3.1.8. Müzikçalışmalarını sergiler.

 • Öğrencilerin bireysel veya grup olarak hazırladıkları müziksel çalışmalarını sergileyecekleri ortamlar oluşturulur. Bu etkinliklere arkadaşlarının yanı sıra velilerin de izleyici olarak katılmaları sağlanabilir. Ayrıca izlenen çalışmalar hakkında öğrencilerin görüşlerini ifade edebilecekleri etkinlikler düzenlenir.

Ünite: 3.2. Müziksel Algı ve Bilgilenme

Kazanımlar:

3.2.1. Müzikteki uzun ve kısa ses sürelerini fark eder.

 • Öğrenciler, dağarcıklarındaki sayışma, tekerleme ve okul şarkılarının sözlerinde yer alan uzun ve kısa ses sürelerini belirleyip simgeleştirir. Oluşturulan tartımsal kalıplar, ritim çalgıları kullanılarak seslendirilir.
 • Etkinliklerde dörtlük, sekizlik, onaltılık nota ile dörtlük ve sekizlik sus değerleri kulanılmalıdır.

3.2.2. Müzikteki ses yüksekliklerini grafikle gösterir.

 • Seslerin incelik ve kalınlıkları fark ettirilmelidir. Çevrelerinde duydukları seslerden ince ve kalın olanlar belirlenir ve öğrencilerden bu sesleri taklit etmeleri istenir. Taklit etme kendi sesleriyle veya “ezgili vurmalı çalgılar” kullandırılarak yaptırılabilir. Öğrencilere, çalgılarından çıkardıkları seslerin inceden kalına doğru sıralanış biçimlerine göre oyunlar oynatılabilir. Belirlenen seslere uygun işaret ve simgeler kullanılarak grafikler oluşturulur.
 • Sonraki aşamada ise dağarcıklarındaki herhangi bir şarkının sözleri tahtaya yazılıp; şarkıdaki sözlere karşılık gelen sesler, incelik ve kalınlıklarına göre çeşitli simge ve şekiller kullanılarak grafiğe dönüştürülür. Bu grafiklere göre de öğrencilerin müziğe çalgılarını kullanarak eşlik etmeleri sağlanıp şarkı tekrarlanır.

3.2.3. Duyduğu basit ritim ve ezgiyi tekrarlar.

 • Öğrencilerden, düzeylerine uygun duydukları ritimleri veya makamsal ezgileri yansılama yöntemiyle tekrarlamaları istenir.
 • Doğrudan teorik bilgi aktarma şeklinde değil, sezişsel olarak verilmelidir.
 • Ritim kalıpları ve ezgiler basit ölçülerde olmalı ve iki ölçüyü geçmemelidir.

3.2.4. Müzikleri uygun hız ve gürlükte seslendirir.

 • Çabuk-yavaş hız ve kuvvetli-hafif gürlük çalışmaları yapılmalıdır.
 • Seslendirme kavramı, çalma ve söyleme etkinliklerini kapsamalıdır.

3.2.5. Müziklerdeki aynı ve farklı söz kümelerini harekete dönüştürür.

 • Söz kümelerine hareket oluştururken, tekrar eden sözlere aynı, değişen sözlere ise farklı hareket biçimleri kullanılmalıdır.

3.2.6. Notalar ile renkleri eşleştirir.

 • Bilişim destekli müzik teknolojilerinin yardımıyla “fa, sol, la” notalarının ses yükseklikleri renklerle ilişkilendirilerek verilmelidir.
 • Notaların isimleri ve dizekteki yerleri verilmemeli, aralarındaki incelik ve kalınlık farkları ele alınmalıdır.

3.2.7. Seslerin yüksekliklerini, sürelerinin uzunluk ve kısalıklarını ayırt eder.

 • Bilişim destekli müzik teknolojileri yardımıyla sesin yüksekliğini, sesin gürlüğünü ve müzik hız basamaklarını sınıf düzeyinde gösterebilir nitelikte uygulamalara (müzik yazılımlarına) yer verilmelidir.

Ünite: 3.3. Müziksel Yaratıcılık

Kazanımlar:

3.3.1. Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.

 • Öğrencilerin duygularını drama, resim, şiir, düzyazı vb. yollarla ifade etmeleri sağlanır.

3.3.2. Müziklerde yer alan farklı ezgi cümlelerini dansa ve oyuna dönüştürür.

 • Öğrencilere şarkı içinde değişen ezgi cümleleri fark ettirilir (Örneğin “Mutluluk” veya “Jimnastik Oyunu” şarkıları… Şarkının “A” cümlesinde öğrenciler el ele tutuşup halka oluşturarak sağa ve sola doğru yürürler, “B” cümlesinde ise dağılarak serbest hareket yaparlar. Öğrencilerden, şarkı içerisindeki her farklı ezgi cümlesi için farklı hareketler oluşturarak dans etmeleri beklenir.).
 • Öğrencilerin dans içinde ezgiye uygun doğaçlama haraketler yaparak kendilerini ifade etmeleri sağlanır.
 • Öğrencilerden, yaşadıkları bölgeyi referans alarak kendi kültürlerinden aşina oldukları müzikleri ve halk danslarından figürleri kullanarak etkinliği zenginleştirmeleri beklenir.

3.3.3. Ezgi denemeleri yapar.

 • Öğrencilerden, hissettikleri duygu ve düşüncelerini sınıfta var olan çalgılar veya sesleriyle ezgiye dönüştürmeleri istenir.

3.3.4. Farklı ritmik yapılardaki ezgilere uygun hareket eder.

 • Seçilecek ritmik yapı (örneğin 3/4’lük ve 6/8’lik ölçülerde) teorik değil, hissettirilerek verilmelidir.

Ünite: 3.4. Müzik Kültürü

Kazanımlar:

3.4.1. Bildiği çalgıları özelliklerine göre sınıflandırır.

 • Öğrencilere sınıfta ve çevresinde gördüğü vurmalı, nefesli, yaylı, tuşlu ve telli çalgılar tanıtılmalıdır.

3.4.2. Çevresindeki halk danslarını müzikleri ile tanır.

 • Çevrelerinde yerel halk dansları örnekleri bilişim teknolojisi araçlarından yararlanılarak öğrencilere izlettirilir, dinlettirilir. Halk danslarının müziklerini, dinledikleri diğer müzik türlerinden ayırt edebilmelerine yönelik etkinlik ve dinletiler düzenlenir.
 • Düzeylerine uygun olarak düzenlenmiş (uyarlanmış) halk danslarını oynamaları sağlanır.

3.4.3. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik kültürünü geliştirir.

 • Geleneksel müzik kültürümüzü yansıtan örneklere yer verilmelidir.

3.4.4. Millî, dinî ve manevi değerler ile ilgili müzik dağarcığına sahip olur.

 • Dağarcık oluşturulurken millî, dinî ve manevi değerlerimizi konu alan örneklere yer verilmelidir.
 • Önde gelen değerlerimize ve müzik şahsiyetlerimize (örneğin Dede Efendi, Muharrem Ertaş) dair biyografiler, ilgi çekici anekdotlar ile ele alınır.

3. Sınıf Müzik Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Dinleme – Söyleme8
Müziksel Algı ve Bilgilenme7
Müziksel Yaratıcılık4
Müzik Kültürü4
Toplam23

En sık kullanılan terimler

3. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutu
3. Sınıf Müzik Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

3. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutunda görüldüğü gibi müzik, uygun, hareket, çalışma, ses, İstiklal, marşı ve şarkı kelimeleri en sık kullanılan kelimeler olmuş.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın