4. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

4. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 4. sınıf Müzik Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 4.1. Dinleme – Söyleme

Kazanımlar:

4.1.1. Birlikte söyleme kurallarına uyar.

4.1.2. İstiklâl Marşı’nı doğru söylemeye özen gösterir.

 • Öğrencilerin İstiklâl Marşı’nı ritmine ve ezgisine uygun şekilde ve gelişimsel özellikleri göz önünde tutularak ses sınırları dahilinde söylemeleri sağlanır.

4.1.3. Farklı ritmik yapıdaki ezgileri seslendirir.

 • Öğrencilerin duymaya alışkın oldukları bir makamdan (örneğin kürdi makamı) 5/8’lik ölçüde olan şarkı ve türküler teorik olarak değil, kulaktan öğretilmelidir.

4.1.4. Atatürk ile ilgili düzeyine uygun müzikleri doğru ve anlamına uygun söyler.

 • Millî bayram ve anma günlerinde bu kazanıma yer verilmelidir.

4.1.5. Belirli gün ve haftaların anlamına uygun müzikler söyler.

 • Millî, dinî ve manevi günler ile belirli gün ve haftalarda bu kazanıma yer verilmelidir.

4.1.6. Müzikçalışmalarını sergiler.

 • Öğrenciler, bireysel veya grup olarak hazırladıkları müziksel çalışmalarını sergileyecekleri ortamlar oluşturulur.

Ünite: 4.2. Müziksel Algı ve Bilgilenme

Kazanımlar:

4.2.1. Temel müzik yazı ve ögelerini tanır.

 • Dizek, sol anahtarı, ölçü sayısı ve ölçü çizgisi ve nota verilmelidir.
 • Öğrencilerin bunu bir genel kültür bilgisi olarak edinmesi hedeflenerek notaları doğru şekilde yazmaları sağlanmalıdır.

4.2.2. Müzikteki ses yüksekliklerini grafikle gösterir.

 • Şarkının sözlerine karşılık gelen sesler, incelik ve kalınlığına göre grafiğe dönüştürülmelidir.

4.2.3. Şarkı, türkü ve oyun müziklerinde hız değişikliklerini fark eder.

 • “Giderek yavaşlama’’ ve ‘’giderek hızlanma’’ gibi hız değişiklikleri hissettirilmelidir.

4.2.4. Öğrendiği seslerin temel özelliklerini ayırt eder.

 • Öğrendiği seslerin (fa, sol, la), önce kısalık ve uzunluk, daha sonra ise incelik ve kalınlık özellikleri üzerinde durulmalıdır.
 • Bu sınıf düzeyinde dörtlük, sekizlik nota ve sus değerleri verilmelidir.
 • Konu anlatımları oyunlaştırılarak verilmelidir.
 • Öğrenciler, öğrendikleri ses sürelerini içeren sınıf düzeylerine uygun basit yapıda ezgilerin vuruşlarını belirler ve belirledikleri süreleri dizekte ikinci çizgi (sol çizgisi) ya da tek çizgi üzerinde gösterirler. Öğrencilerden, bu süreleri bedensel hareketlerle içselleştirmelerinin ardından, vücut hareketleri ve çeşitli ritim çalgıları ile de seslendirmeleri beklenir.
 • Öğrencilere, öğrendiği sesler arasındaki incelik ve kalınlığı fark ettirmek için ilgili sesleri içeren bir şarkı üzerinde çalışma yaptırılır. Örneğin öğrencilere hangi sesin diğerinden daha ince veya daha kalın olduğu buldurulur. Duydukları sesin incelik ve kalınlık özelliğine göre hareket oluşturmaları istenir. Daha sonra ise bu çalışma, şaşırtmalar yaptırılarak oyunlaştırılır.

4.2.5. Dinlediği müziklerdeki gürlük değişikliklerini fark eder.

 • Gürlük değişikliklerinden, ‘’giderek kuvvetlenme’’ ve ‘’giderek hafifleme’’ oyunlaştırılarak verilmelidir.

4.2.6. Temel müzik yazı ve ögelerini (yükseklik, süre, hız, gürlük) bilişim destekli müzik teknolojilerini kullanarak ayırt eder.

 • Kullanılacak uygulama (müzik yazılımı) sınıf düzeyine uygun seçilmelidir.
 • Notaların isimleri ve dizekteki yerleri önce her seferinde renklerle eşleştirilerek verilmelidir. Öğrenciler renklerle eşleştirmelerde belli bir başarı elde ettikten sonra kademeli olarak bazen notalar renksiz olarak da dizek üzerindeki yerlerine eşleştirilmek üzere verilmelidir. Her çalışmanın sonunda ise notalar tamamen renksiz olarak dizek üzerinde verilerek eşleştirme çalışmaları yapılır ve notaların dizekteki yerleri hakkında öğrencilerde farkındalık sağlanır.

Ünite: 4.3. Müziksel Yaratıcılık

Kazanımlar:

4.3.1. Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.

 • Öğrencinin tercihine bağlı olarak resim yapma, yazılı ve sözlü anlatım, drama ve dans gibi farklı anlatım yolları kullanılabilir.

4.3.2. Müziklere kendi oluşturduğu ritim kalıpları ile eşlik eder.

 • Öğrenci müzik seçiminde özgür bırakılır, gerek duyuluyorsa basit ölçülerler sınırlandırılabilir.

4.3.3. Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir.

 • Öğrenci müzik seçiminde özgür bırakılır, gerek duyuluyorsa basit ölçülerler sınırlandırılabilir.

4.3.4. Farklı ritmik yapıdaki ezgilere uygun hareket eder.

 • Öğrenci müzik seçiminde özgür bırakılır, gerek duyuluyorsa basit ölçülerler sınırlandırılabilir.

4.3.5. Müziklerde aynı ve farklı ezgi cümlelerini dansa dönüştürür.

 • Söz kümelerine yönelik hareket oluştururken, tekrar eden sözlere aynı, değişen sözlere ise farklı hareket biçimleri kullanılmalıdır.

Ünite: 4.4. Müzik Kültürü

Kazanımlar:

4.4.1. Müzikarşivi oluşturmanın önemini fark eder.

 • Arşiv hazırlanırken destan, öykü, şiir vb. türlerden esinlenilerek oluşturulmuş örneklerden yararlanılır.

4.4.2. Sınıfça ortak müzik arşivi oluşturur.

 • Öğrencilerin müzik alanı ile ilgili edindikleri veya ürettikleri her türlü çalışmayı (eser ses kayıtları, nota yazıları vb.) sınıflandırıp çeşitli bilişim teknolojisi gereçlerinin (bilgisayar, çeşitli bellek birimleri vb.) desteğiyle gerek yazılı gerek sayısal (dijital) veri olarak bir müzik arşivi oluşturmaları sağlanır.
 • İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği hatırlatılır.

4.4.3. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik kültürünü geliştirir.

 • Geleneksel müzik kültürümüzden örneklere yer verilmelidir.

4.4.4. Öğrenilen müzikler aracılığıyla millî ve manevi bilinç kazanır.

 • Vatanseverlik değeri ile ilgili bilinç kazandırılır.

4.4.5. Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.

 • Öğrencilerin, çevresinde (sınıf, okul, ev, mahalle vb.) düzenlenen müzik etkinliklerine dinleyici veya görevli olarak katılımları konusunda yönlendirmeler yapılır. Daha sonra bu etkinliklerde edindikleri deneyim ve izlenimleri arkadaşları ile paylaşmaları istenir. Öğrencilerin okul ve ev dışındaki çevrelerde yapılan etkinliklere veli eşliğinde katılmaları sağlanmalıdır.

4. Sınıf Müzik Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Dinleme – Söyleme6
Müziksel Algı ve Bilgilenme6
Müziksel Yaratıcılık5
Müzik Kültürü5
Toplam22

En sık kullanılan terimler

4. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutu
4. Sınıf Müzik Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

4. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutunda görüldüğü gibi müzik, uygun, etkinlik, hareket, çalışma, ses, farklı, İstiklal ve marşı kelimeleri en sık kullanılan kelimeler olmuş.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın