4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 4.1. Birey ve Toplum

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken saygı ve sorumluluk gibi değerlerle kanıt kullanma, zaman ve kronolojiyi algılama ile empati kurma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

 • Resmî kimlik belgesini inceleyerek bu belgenin içerdiği bilgiler açıklanır.

4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.

 • Öğrencinin kendi hayatında önemli gördüğü (doğum, ilk konuşma, okula başlama vb.) olayları kronolojik olarak sıralaması sağlanır.

4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.

 • İlgi ve istekleri doğrultusunda okulunda veya yakın çevresindeki eğitsel sosyal etkinliklere katılması için teşvik edilir.

4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.

4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.


Ünite: 4.2. Kültür ve Miras

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken aile birliğine önem verme, kültürel mirasa duyarlılık ve vatanseverlik gibi değerlerle kanıt kullanma, zaman ve kronolojiyi algılama ile değişim ve sürekliliği algılama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak ailesinin geçmişine dair soyağacı oluşturur.

4.2.2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.

 • Yakın çevresinde yer alan bir müze, cami, türbe, köprü, medrese, kervansaray gibi tarihî bir mekân gezisi ya da sözlü tarih veya yerel tarih çalışmaları yapılır.

4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.

4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.

 • Kazanım biyografi öğretimi bağlamında ele alınır.

Ünite: 4.3. İnsanlar, Yerler ve Çevreler

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken doğal çevreye duyarlılık değeriyle mekânı algılama, harita kullanma, konum analizi, tablo, grafik, diyagram çizme ve yorumlama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

 • Yönler ile doğal ve beşerî unsurlara yakınlık, uzaklık açısından konum analizi yapılır. Doğal ve teknolojik yön bulma yöntemlerine ve araçlarına değinilir.

4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.

 • Sığınak, acil toplanma yeri, acil çıkış ve diğer güvenli alanlar kroki üzerinde gösterilir.

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.

 • Öğrencilerin yakın çevrelerini tüm unsurlarıyla birlikte tanımaları sağlanır.

4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.

 • Gözlem yapma süresi, farklı hava olaylarının gözlemlenmesine imkân verecek şekilde belirlenir. Ayrıca hava olaylarını aktarırken grafik okuma ve oluşturma becerileri üzerinde durulur.

4.3.5. Yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

 • Türkiye’nin Siyasi ve Fiziki Haritası öğrencilerle birlikte incelenir. Bu kazanım işlenirken edebi ürünlerden yararlanılır.

4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.

 • Öğrencinin yaşadığı çevrede karşılaşma olasılığı olan doğal afetlere öncelik verilir. Deprem çantası hazırlığı konusuna değinilir.

Ünite: 4.4. Bilim, Teknoloji ve Toplum

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik ve doğal çevreye duyarlılık gibi değerlerle değişim ve yenilikçilik gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.

4.4.2. Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır.

4.4.3. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.

 • Teknolojinin hayatımızda ve çevremizde meydana getirdiği değişikliklere dikkat çekilir.

4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.

 • Örnek girişimciler ve onların başarı öyküleri üzerinde durulur.

4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.

 • Teknolojik ürünler için hazırlanan kullanım kılavuzlarına dikkat çekilir.

Ünite: 4.5. Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken sorumluluk ve tasarruf gibi değerlerle öz denetim, karar verme ve finansal okuryazarlık gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.

 • Kaynakların sınırlılığı, fayda ve maliyet dengesi göz önüne alınacaktır. İstek ve ihtiyaçların birbirinden farklı olduğu vurgulanır.

4.5.2. Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır.

 • Gelir, gider, bütçe, üretim, dağıtım, tüketim ve meslek gibi kavramları kullanarak öğrencinin yakın çevresindeki ekonomik faaliyetleri gözlemlemesi ve raporlaştırması sağlanır.

4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.

4.5.4. Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur.

 • Öğrencinin ailesinin yardımıyla örnek bir bütçe miktarı üzerinden gelir gider tablosu oluşturması sağlanır.

4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.

 • Sahip olduğu kaynakları bilinçli kullanarak tasarrufta bulunması gerektiği vurgulanır.

Ünite: 4.6. Etkin Vatandaşlık

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken sorumluluk ve bağımsızlık gibi değerlerle iş birliği, sosyal katılım ve karar verme gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

4.6.1. Çocuk olarak haklarının farkına varır.

 • Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki maddeler ele alınır.

4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır.

4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir.

4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ile ulusal egemenlik ilişkilendirilir. Kendisinin üstlenebileceği rollere ülkesinin bağımsızlığı çerçevesinde örnekler.

Ünite: 4.7. Küresel Bağlantılar

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık ve saygı gibi değerlerle araştırma ve empati gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

4.7.1. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır.

 • Araştırdığı bir ülkenin önemli özelliklerini görsel materyaller kullanarak sınıfta tanıtması sağlanır.

4.7.2. Türkiye’nin komşuları ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerini kavrar.

4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.

 • Görsel ve yazılı iletişim araçları ile kültürel unsurlardan kıyafet, yemek, oyun, aile ilişkileri gibi konular üzerinde durulur.

4.7.4. Farklı kültürlere saygı gösterir.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Birey ve Toplum5
Kültür ve Miras4
İnsanlar, Yerler ve Çevreler6
Bilim, Teknoloji ve Toplum5
Üretim, Dağıtım ve Tüketim5
Etkin Vatandaşlık4
Küresel Bağlantılar4
Toplam33

En sık kullanılan terimler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı kelime bulutu
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

Çevresindeki,doğal, alanı, teknolojik, değerlerle, öğrenme, farklı, becerilerin ve edinilmesi kelimeleri 4. sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programında en sık kullanılan sözcükler olmuş.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın