6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 6. sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 6.1. Güneş Sistemi ve Tutulmalar

Öğrenme alanı: Dünya ve Evren

Açıklamalar: Bu ünitede öğrencilerin; Güneş sistemini ve Güneş sisteminde bulunan gök cisimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini tanımaları, Güneş ve Ay tutulmalarına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Konu: 6.1.1. Güneş Sistemi

Açıklamalar: Güneş sistemi, gezegenler, meteor, gök taşı, asteroit

Kazanımlar:

6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.

 • Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilir.
 • Gezegenlerin uyduları olduğundan bahsedilir.
 • Gezegenlerin büyüklüklerine uzamsal olarak değinilir.
 • Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir.
 • Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir.

6.1.1.2. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur.

Konu: 6.1.2. Güneş ve Ay Tutulmaları

Açıklamalar: Güneş tutulması, Ay tutulması

Kazanımlar:

6.1.2.1. Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.

 • Güneş tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir.
 • Her ay Güneş tutulmasının olmadığına değinilir.

6.1.2.2. Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.

 • Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir.
 • Her ay, Ay tutulmasının olmadığına değinilir.

6.1.2.3. Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur.


Ünite: 6.2. Vücudumuzdaki Sistemler

Öğrenme alanı: Canlılar ve Yaşam

Açıklamalar: Bu ünitede öğrencilerin; destek ve hareket, sindirim, dolaşım, solunum ve boşaltım sistemlerine ait yapı ve organlara ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

Konu: 6.2.1. Destek ve Hareket Sistemi

Açıklamalar: Kıkırdak, kemik ve kemik çeşitleri, eklem ve eklem çeşitleri, kaslar ve kas çeşitleri

Kazanımlar:

6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar.

 • Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.
 • Eklem çeşitleri ayrıntılara girilmeksizin verilir.
 • Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli – istemsiz) ve yorulma durumları çerçevesinde verilerek ayrıntılı yapısına girilmez.

Konu: 6.2.2. Sindirim Sistemi

Açıklamalar: Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar, fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirim, enzimler, karaciğer, pankreas, karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevleri

Kazanımlar:

6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.

6.2.2.2. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar.

 • Kimyasal sindirim denklemlerine girilmeden sadece kimyasal ve fiziksel sindirimin tanımları verilir.
 • Kimyasal sindirimde enzimlerin görev aldığı belirtilir ancak yapıları, çalışma mekanizmaları ve isimlerine değinilmez.

6.2.2.3. Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar.

 • Karaciğer ve pankreasın yapısına girilmeksizin sindirimdeki görevleri açıklanır ve salgıların ince bağırsağa döküldüğü belirtilir.

Konu: 6.2.3. Dolaşım Sistemi

Açıklamalar: Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organlar, kalbin yapısı ve görevi, kan damarları, büyük ve küçük kan dolaşımı, kan grupları, kan bağışı, dolaşım sistemi

Kazanımlar:

6.2.3.1. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar.

 • Kalbin dört odacığı, kalbi oluşturan yapılar ve isimleri verilmeden belirtilir.
 • Kalbi oluşturan yapıların ve kapakçıkların isimlerine yer verilmez.
 • Kalbin çalışma mekanizmasına değinilmez.
 • Nabız ve tansiyona değinilir.
 • Lenf dolaşımına değinilmez.

6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar.

 • Damar isimlerine değinilmez.

6.2.3.3. Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar.

 • Kan hücrelerinin yapısı verilmeden sadece görevleri açıklanır.
 • Alyuvarlarda hemoglobin ile gaz alışverişine değinilmez.

6.2.3.4. Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder.

 • Kan gruplarında moleküler temellere girilmez.
 • Kan alışverişinin, uygulamalarda aynı gruplar arasında yapılması esas alındığından “genel alıcı” ve “genel verici” ifadeleri kullanılmaz.
 • Rh faktörüne kısaca değinilir ancak kan uyuşmazlığına girilmez.

6.2.3.5. Kan bağışının toplum açısından önemini değerlendirir.

 • Kızılay‘a vurgu yapılır.
 • Kan bağışı sırasında dikkat edilmesi gereken hijyene vurgu yapılır.

Konu: 6.2.4. Solunum Sistemi

Açıklamalar: Solunum sistemini oluşturan yapı ve organlar, akciğerler

Kazanımlar:

6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.

 • Alveol ve bronşçuklardan bahsedilmez.
 • Soluk alıp verme mekanizması anlatılmaz.
 • Gaz alışveriş mekanizması ve solunum gazlarının kandaki taşınımı anlatılmaz.

Konu: 6.2.5. Boşaltım Sistemi

Açıklamalar: Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar, böbrekler, böbreklerin görevi

Kazanımlar:

6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.

 • Böbreklerin boşaltım sistemindeki görev ve önemi vurgulanır fakat böbreğin ayrıntılı yapısı (nefron, kabuk, havuzcuk, öz vb.) verilmez.
 • Boşaltıma yardımcı yapı ve organlardan deri ve akciğer verilir.

Ünite: 6.3. Kuvvet ve Hareket

Öğrenme alanı: Fiziksel Olaylar

Açıklamalar: Bu ünitede öğrencilerin; kuvvetin özelliklerini fark etmeleri, bileşke kuvveti deneyle ve çizimle göstermeleri, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri ve bunların cisimlere etkilerini keşfetmeleri; sabit süratli hareket için yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi kavramaları, bu ilişkiyi grafik üzerinde göstermeleri ve grafikleri yorumlamaları amaçlanmaktadır.

Konu: 6.3.1. Bileşke Kuvvet

Açıklamalar: Kuvvetin özellikleri (yön, doğrultu, büyüklük), bileşke kuvvet (net kuvvet), aynı doğrultulu ve aynı yönlü kuvvetlerde bileşke kuvvet, aynı doğrultulu ve zıt yönlü kuvvetlerde bileşke kuvvet, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler

Kazanımlar:

6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.

6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler.

 • Aynı doğrultudaki kuvvetlerin bileşkesi üzerinde durulur. Doğrultuları farklı kuvvetlerin bileşkesine girilmez.

6.3.1.3. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır.

Konu: 6.3.2. Sabit Süratli Hareket

Açıklamalar: Yol, zaman, sürat ve birimleri, sabit süratli hareketin yol-zaman ve sürat-zaman grafikleri

Kazanımlar:

6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.

 • Sürat birimleri olarak metre/saniye (m/sn.) ve kilometre/saat (km/sa.) dikkate alınır.
 • Yer değiştirme ve hız kavramlarına girilmez.
 • Matematiksel bağıntılara girilmez.
 • Birim dönüştürme yaptırılmaz.

6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.


Ünite: 6.4. Madde ve Isı

Öğrenme alanı: Madde ve Doğası

Açıklamalar: Bu ünitede öğrencilerin; maddelerin hareketli taneciklerden oluştuğunu; maddede meydana gelen değişimleri, kütle ve hacmi kullanarak maddenin yoğunluğunu hesaplayıp yoğunluğun canlılar için önemini kavramaları, ısı iletimi ve yalıtımını irdeleyerek ısı yalıtım teknolojisinin aile ve ülke ekonomisine katkısını, yakıt türlerini, ısı amaçlı kullanılan yakıtların çevre üzerindeki etkilerini kavramaları amaçlanmaktadır.

Konu: 6.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı

Açıklamalar: Tanecikli yapı, boşluklu yapı, hareketli yapı

Kazanımlar:

6.4.1.1. Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder.

 • Hareketli yapı ile ilgili titreşim, öteleme ve dönme kavramlarına değinilir.

6.4.1.2. Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.

Konu: 6.4.2. Yoğunluk

Açıklamalar: Yoğunluk, yoğunluk birimi

Kazanımlar:

6.4.2.1. Yoğunluğu tanımlar.

 • Yoğunluğun madde için ayırt edici bir özellik olduğu vurgulanır.
 • Yoğunluk birimi olarak g/cm3 kullanılır.

6.4.2.2. Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.

6.4.2.3. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır.

6.4.2.4. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini tartışır.

Konu: 6.4.3. Madde ve Isı

Açıklamalar: Isı iletkenliği, ısı yalıtkanlığı, ısı yalıtımı, ısı yalıtım malzemeleri

Kazanımlar:

6.4.3.1. Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.

6.4.3.2. Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler.

6.4.3.3. Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir.

6.4.3.4. Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.

Konu: 6.4.4. Yakıtlar

Açıklamalar: Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar, gaz yakıtlar, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları

Kazanımlar:

6.4.4.1. Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir.

 • Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örnekler verilerek vurgulanır.

6.4.4.2. Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini tartışır.

6.4.4.3. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder.


Ünite: 6.5. Ses ve Özellikleri

Öğrenme alanı: Fiziksel Olaylar

Açıklamalar: Bu ünitede öğrencilerin; sesin yayıldığı ortamları tahmin etmeleri ve bu tahminleri test etmeleri, farklı cisimlerde üretilen seslerin farklı olduğunu ve aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulduğunu fark etmeleri, sesin sürat ve enerjiye sahip olduğunu kavramaları, sesin maddeyle etkileştiğini, etkileşim sonucunda sesin madde tarafından soğurulduğunu veya yansıtıldığını gözlemlemeleri, akustik kavramını ve mimarideki akustik uygulamalarını kavramaları amaçlanmaktadır.

Konu: 6.5.1. Sesin Yayılması

Açıklamalar: Sesin katılarda yayılması, sesin sıvılarda yayılması, sesin gazlarda yayılması

Kazanımlar:

6.5.1.1. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve tahminlerini test eder.

Konu: 6.5.2. Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

Açıklamalar: Farklı cisimlerde üretilen seslerin farklılığı, aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulması

Kazanımlar:

6.5.2.1. Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.

6.5.2.2. Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.

 • Frekans kavramına girilmez.

Konu: 6.5.3. Sesin Sürati

Açıklamalar: Sesin sürati, ses enerjisi

Kazanımlar:

6.5.3.1. Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.

 • Sesin boşlukta neden yayılmadığı belirtilir.
 • Işık ve sesin havadaki sürati; şimşek, yıldırım ve gök gürültüsü olayları üzerinden karşılaştırılır.
 • Sesin bir enerji türü olduğuna değinilir.

Konu: 6.5.4. Sesin Maddeyle Etkileşmesi

Açıklamalar: Sesin yansıması, sesin soğurulması, ses yalıtımı, akustik uygulamalar

Kazanımlar:

6.5.4.1. Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir.

6.5.4.2. Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder.

6.5.4.3. Ses yalıtımının önemini açıklar.

 • Ses yalıtımı için geliştirilen teknolojik ve mimari uygulamalara değinilir.

6.5.4.4. Akustik uygulamalarına örnekler verir.

 • Modern ve kültürel mimarideki uygulamalara vurgu yapılır. Örneğin Süleymaniye Camisi’nin akustik mimarisine atıf yapılır.

6.5.4.5. Sesin yalıtımı veya akustik uygulamalarına örnek teşkil edecek ortam tasarımı yapar.


Ünite: 6.6. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı

Öğrenme alanı: Canlılar ve Yaşam

Açıklamalar: Bu ünitede öğrencilerin; denetleyici ve düzenleyici sistemler, duyu organları, ilgili yapı ve organları bilmeleri, bunlara ait bilgi ve beceriler kazanmaları, sistemlerin sağlığı ve sistem sağlığını korumak için yapılması gerekenlere yönelik çözümler üretmelerine ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Konu: 6.6.1. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

Açıklamalar: Sinir sistemi, sinir sisteminin bölümleri, merkezî ve çevresel sinir sistemi, refleks, iç salgı bezleri, iç salgı bezlerinin görevleri

Kazanımlar:

6.6.1.1. Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar.

 • Merkezî sinir sistemi beyin ve omurilik olarak ayrılır. Beynin bölümlerine değinilmez. Omurilik soğanı, beyincik ve omuriliğin sadece görevleri verilir.
 • Belirtilen sinir sistemi kısımlarının ayrıntılı yapısına girilmez.
 • Reflekslere ayrıntıya girilmeden değinilir.

6.6.1.2. İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder.

 • İç salgı bezlerinin yapılarına girilmez.
 • Büyüme, tiroksin, adrenalin ve insülin hormonuna değinilir.
 • Hormonal değişikliklerin ergenlik ile ilişkisine değinilir.

6.6.1.3. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin vücudumuzdaki diğer sistemlerin düzenli ve eş güdümlü çalış- masına olan etkisini tartışır.

Konu: 6.6.2. Duyu Organları

Açıklamalar: Duyu organları, duyu organlarının yapıları, duyu organlarının sağlığı, duyu organları arasındaki ilişki

Kazanımlar:

6.6.2.1. Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar.

 • Duyu organlarının ayrıntılı yapılarına girilmez.

6.6.2.2. Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi, tasarladığı bir deneyle gösterir.

6.6.2.3. Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir.

 • Göz kusurlarından miyopluk, hipermetropluk, astigmatlık ve şaşılığın sebeplerine değinilmeden tedavi yöntemleri kısaca açıklanır.
 • Görme ve işitme engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıran teknolojiler vurgulanır.

6.6.2.4. Duyu organlarının sağlığını korumak için alınması gereken tedbirleri tartışır.

Konu: 6.6.3. Sistemlerin Sağlığı

Açıklamalar: Cücelik, devlik, şeker, guatr, duyu organı hastalıkları, kemik kırılmaları, romatizma, ishal, ülser, kanser, sarılık, anemi, zatürre, grip, böbrek taşı, böbrek yetmezliği, diyaliz, alkol, sigara, organ bağışı, ilk yardım

Kazanımlar:

6.6.3.1. Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

 • Sistem hastalıklarından Türkiye’de en sık rastlanan hastalıklara değinilir.
 • Bilinçsiz ilaç kullanımının zararları vurgulanır.
 • Alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıkların insan sağlığına etkilerine değinilir. Alkol ve sigara ile mücadelede Yeşilaya vurgu yapılır.
 • İlk yardım ile ilgili temel bilgiler verilir.

6.6.3.2. Organ bağışının toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar.


Ünite: 6.7. Elektriğin İletimi

Öğrenme alanı: Fiziksel Olaylar

Açıklamalar: Bu ünitede öğrencilerin; elektriksel direncin bağlı olduğu faktörler, elektrik enerjisinin iletiminin hangi maddelerle sağlanacağı, iletkenlerin özelliklerinin, değişiminin devrede ne gibi etkiler oluşturacağı, iletken ve yalıtkan maddelerin günlük yaşamda hangi amaçlar için kullanıldığı hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaç- lanmaktadır.

Konu: 6.7.1. İletken ve Yalıtkan Maddeler

Açıklamalar: İletken maddeler, yalıtkan maddeler, iletken ve yalıtkan maddelerin kullanım alanları

Kazanımlar:

6.7.1.1. Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır.

6.7.1.2. Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin günlük yaşamda hangi amaçlar için kullanıldığını örneklerle açıklar.

Konu: 6.7.2. Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

Açıklamalar: Elektriksel direnç, elektriksel direncin bağlı olduğu faktörler (kesit alanı, uzunluk, iletkenin cinsi)

Kazanımlar:

6.7.2.1. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini deneyerek test eder.

 • Ampulün parlaklığının değiştirilmesinde devredeki iletkenin uzunluğu, dik kesit alanı ve iletkenin cinsi değişkenleri üzerinde durulur.
 • Elektriksel direnç ve bağlı olduğu faktörlerle ilgili olarak matematiksel bağıntıya girilmez.

6.7.2.2. Elektriksel direnci tanımlar.

 • Ohm Yasası’na girilmez.
 • Elektriksel direnç, “maddelerin, elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluk” olarak tanımlanır.
 • Akım kavramına girilmez.
 • Direncin büyüklüğünün ölçülmesine ve birimine girilmez.

6.7.2.3. Ampulün içindeki telin bir direncinin olduğunu fark eder.


Ünite: 6.8. Uygulamalı Bilim

Öğrenme alanı: Fen ve Mühendislik Uygulamaları

Açıklamalar: Bu ünitede öğrencilerden; daha önceki ünitelerde ele alınan konulara ilişkin problemlerin farkına varmaları, problemleri tanımlamaları, alternatif çözüm yollarını belirlemeleri, bu çözüm yollarını karşılaştırmaları, en uygun olanı belirlemeleri, bir ürün ortaya çıkarmaları ve bu ürünü en etkili şekilde sunmaları beklenmektedir. Ünite sonunda ortaya çıkacak ürünlerin bilim şenliği gibi etkinliklerle sunulması önerilmektedir.

Konu: 6.8.1. Uygulamalı Bilim

Kazanımlar:

6.8.1.1. Günlük hayattan bir problemi tanımlar.

 • Problemin günlük hayatta kullanılan veya karşılaşılan araç, nesne veya sistemleri geliştirmeye yönelik olması istenir.
 • Bu aşamada problemin malzeme, zaman ve maliyet kriterleri kapsamında ele alınması beklenir.
 • Problemlerin, eğitim öğretim yılının başından itibaren farklı dersler kapsamında yer alan konularla ilişkili olması tercih edilebilir.

6.8.1.2. Problem için muhtemel çözümler üretir ve bunları karşılaştırarak kriterler kapsamında uygun olanı seçer.

6.8.1.3. Ürünü tasarlar ve sunar.

 • Ürün tasarımı ve yapımı okul ortamında yapılır.
 • Öğrencilerden, ürün geliştirme aşamasında deneme yapmaları, bu denemeler sonucunda elde ettikleri nitel ve nicel verileri, gözlemleri kaydetmeleri ve grafik okuma veya oluşturma becerileriyle değerlendirmeleri beklenmektedir.

6.8.1.4. Ürünü pazarlamak için stratejiler geliştirir ve ürünü tanıtır.

 • Örneğin ürüne isim bulur, ürün tanıtımı için gazete, İnternet veya televizyon reklamı tasarlar.

6. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKonu SayısıKazanım Sayısı
Güneş Sistemi ve Tutulmalar25
Vücudumuzdaki Sistemler511
Kuvvet ve Hareket25
Madde ve Isı413
Ses ve Özellikleri49
Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı39
Elektriğin İletimi25
Uygulamalı Bilim14
Toplam2361

En sık kullanılan terimler

6. sınıf fen bilimleri öğretim programı kelime bulutu 2017
6. sınıf fen bilimleri öğretim programı (2017) kelime bulutu: Kelimenin büyüklüğüne göre kullanım sıklığını gösteriyor.

6. sınıf Fen bilimleri dersinin öğretim programında en sık kullanılan kelimeler Ay, hareket, kuvvet, canlı, Dünya, Güneş ve sürtünme terimleri.

6. Sınıf Fen Bilimleri MEB ve EBA Kazanım Kavrama Testleri

İlgili diğer öğretim programları:

3. sınıf Fen bilimleri öğretim programı
4. sınıf Fen bilimleri öğretim programı
5. sınıf Fen bilimleri öğretim programı
7. sınıf Fen bilimleri öğretim programı
8. sınıf Fen bilimleri öğretim programı

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf)

Yorum yapın