6. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

6. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 6. sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 6.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Kazanımlar:

6.1.1. Öğrenciler görsel sanat çalışmalarından oluşan bir sunum dosyası hazırlar.

 • Beyin fırtınası ile başlayan; fikirleri sentezleme, tasarlama, eskiz yapma, detaylandırma ve görsel sanat çalışmasını oluşturmaya kadar devam eden süreci yansıtan sunum dosyası hazırlanır.

6.1.2. Görsel sanat çalışmasını oluştururken farklı materyalleri ve teknikleri kullanır.

6.1.3. Görsel sanat çalışmasındaki fikirlerini ve deneyimlerini; yazılı, sözlü, ritmik, drama vb. yöntemlerle gösterir.

 • Sınıfta müzik, hikâye ve drama örnekleri sunularak öğrencilerin duygu ve hayal dünyaları zenginleştirilirek görsel sanat çalışmaları yapmaları sağlanır.

6.1.4. Seçilen tema ve konu doğrultusunda fikirlerini görsel sanat çalışmasına yansıtır.

6.1.5. Görsel sanat çalışmasında perspektifi kullanır.

 • Yakın çevreden ve sanat eserlerinden çizgi perspektifine örnekler gösterilerek konu açıklanır. Bu kazanımda mekânda derinlik etkisi yaratmak için çizgi perspektifi kullanılır.

6.1.6. Gözleme dayalı kısa ve uzun süreli çizimler yapar.

6.1.7. Üç boyutlu çalışmalar oluşturmak için oyma, asamblaj veya modelleme tekniklerini kullanır.

 • Asamblajın doğal, endüstriyel nesne veya parçalarının yeni bir düzen içerisinde bir araya getirilmesi ile oluştuğu vurgulanır. Duyarlılık değeri ile geri dönüşüm konusu üzerinde durulur.

6.1.8. Görsel sanat çalışmasında farklı geleneksel Türk sanatları alanlarını bir arada kullanır.

 • Görsel sanat çalışması oluşturulurken ebru ile kaligrafi, ebru ile katı’, takı ile örme vb. farklı geleneksel Türk sanatları alanları bir arada kullanılabilir.

6.1.9. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.

 • Renk: Renk ilişkileri
 • Çizgi: Farklı çizgi türleri
 • Doku: Yüzeysel doku, görsel doku
 • Değer: Derecelendirme
 • Oran-Orantı: Gerçekçi, deforme edilmiş
 • Renk kavramı özgürlük değerleri ile ilişkilendirilir. Çok renkliliğin ayrı gibi görünmesine rağmen (doğadan örnekler verilebilir) kendi içerisindeki uyumun ve birliğin, aslında dünyadaki ulus, kültür, ırk, dil, din ve cinsiyet gibi farklılıklar arasında da olması gerektiği üzerinde durulur. Demokrasi ve insan haklarının önemi üzerinde durulur.

Ünite: 6.2. Kültürel Miras

Kazanımlar:

6.2.1. Bir sanatçının eserlerinde seçtiği konuyu, kullandığı malzeme ve tekniği açıklar.

 • Bir eserin hangi tekniklerle yapılmış olabileceği üzerinde durularak eserin özellikleri anlaşılmaya çalışılır.

6.2.2. Etnografya müzelerindeki ürünler aracılığıyla geleneksel sanat örneklerini inceler.

 • Etnografya müzesinin bulunmadığı yerlerde tıpkıbasımlardan, belgesellerden, sanal müzelerden vb. yararlanılır.

6.2.3. Toplumda geleneksel sanatların rolünü açıklar.

 • Geleneksel sanatlar konusunda farkındalık oluşturulur. Geleneksel sanatlara sahip çıkmanın bir sorumluluk olduğu üzerinde durulur. Bu anlayışın yerel ve özgün olan kültürü korumaya dönük bir çaba olarak görülmesi sağlanır. Evrensel anlamda sanat ve tasarım dünyasına bir zenginlik kattığı anlatılır.

6.2.4. Anadolu uygarlıklarına ait eserleri müzeler aracılığıyla inceler.

 • Anadolu uygarlıklarına (Urartular, Hattiler, Frigler, Selçuklular vb.) ait eserlerin araştırılması, yaratıcı drama (örneğin donuk imge) veya müze sepeti oyunu vb. yöntemlerden yararlanılması sağlanır. Ayrıca vatanseverlik ve saygı değerleri üzerinde durulur.

6.2.5. Görsel sanatlar, tarih ve kültürün birbirlerini nasıl etkilediğini açıklar.

6.2.6. Görsel sanatlardaki meslekler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.


Ünite: 6.3. Sanat Eleştirisi ve Estetik

Kazanımlar:

6.3.1. Sanat eserini tanımlarken, çözümlerken, yorumlarken ve yargılarken eleştirel düşünme becerilerini kullanır.

 • Sanat eserini inceleme, sanatçının neyi anlatmak istediğinin ve nasıl anlattığının olabildiğince detaylı açıklanmasıdır. İncelemenin sonunda “Bu eser başarılı mı? Neden başarılı?” sorularına cevap verilir. Burada öz saygı ve öz kontrol değerleri üzerinde de durulur.

6.3.2. Sanatçının eserinde yansıttığı duygu ve düşünceleri açıklar.

6.3.3. Görsel dilin ifadeleri aktarmadaki etkisini açıklar.

 • İncelenen sanat eserindeki sanat elemanları ve tasarım ilkelerinin ifadeleri aktarmadaki rolü üzerinde durulur.

6.3.4. Sanatçıların niçin sanat eseri oluşturduklarını tartışır.

6.3.5. Kişisel fikirlerin ve değer yargısının sanat eserinin değerlendirilmesindeki etkisini açıklar.

6.3.6. Sanat eserinin hisleri, duyguları ve estetik tepkiyi nasıl harekete geçirdiğini açıklar.


6. Sınıf Görsel Sanatlar Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Görsel İletişim ve Biçimlendirme9
Kültürel Miras6
Sanat Eleştirisi ve Estetik6
Toplam21

En sık kullanılan terimler

6. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutu
6. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

6. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutu sanat, görsel, çalışma, örnek, renk, farklı ve üzerinde durulur kelimelerinin en sık kullanılan sözcükler olduğunu gösteriyor. Kullanır ve açıklar ise en sık kullanılan kazanım fiilleri.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın