6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 6. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 6.1. Birey ve Toplum

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken dayanışma ve yardımseverlik gibi değerlerle eleştirel düşünme ile zaman ve kronolojiyi algılama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.

6.1.2. Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal, kültürel ve tarihî bağların etkisini analiz eder.

 • Din, dil, tarih gibi kültürü oluşturan unsurlar ele alınır.

6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklı cinsiyet, sosyo-ekonomik ve kültürel gruplara karşı ön yargıları sorgular.

6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.


Ünite: 6.2. Kültür ve Miras

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık değeriyle zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

 • Destan, yazıt ve diğer kaynaklardan yararlanılır.

6.2.2. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.

6.2.3. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.

6.2.4. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini analiz eder.

6.2.5. Türkiye Selçukluları Dönemi’nde gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerin Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecine katkılarına kanıtlar gösterir.

6.2.6. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar.


Ünite: 6.3. İnsanlar, Yerler ve Çevreler

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken vatanseverlik ve doğal çevreye duyarlılık gibi değerlerle mekânı algılama ve harita okuryazarlığı gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

6.3.1. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.

 • Jeopolitik, iklim, ulaşım gibi Türkiye’nin mutlak ve göreceli konumu ile ilgili özelliklerine yönelik çıkarımlarda bulunulacaktır.

6.3.2. Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir.

 • Türkiye’nin yer şekilleri, yükselti, iklim gibi fiziki özelliklerine dair haritalar verilir.

6.3.3. Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir.

 • Türkiye’nin nüfus dağılışı, ekonomik faaliyetleri, yer altı ve yer üstü kaynaklarına dair haritalar verilir.

6.3.4. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

 • Çöl iklimi, kutup iklimi, muson iklimi ve ekvatoral iklim üzerinde durulur.

Ünite: 6.4. Bilim, Teknoloji ve Toplum

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik değeriyle yenilikçilik ve araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

6.4.1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.

 • Psikoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji vb. bilimlerden örnekler verilerek sosyal bilimleri oluşturan disiplinler tanıtılır. Türkiye’deki bilim ve teknolojinin gelişimine yönelik çalışmalara değinilir.

6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.

 • Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemden yola çıkarak Cumhuriyet’ten günümüze bilim insanları ve çalışmalarına örnekler verilir.

6.4.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.

6.4.4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur.


Ünite: 6.5. Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken vatanseverlik, doğal çevreye karşı duyarlılık ve sorumluluk gibi değerlerle girişimcilik, yenilikçilik ve araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.

 • Kaynakların ülke ekonomisindeki yeri ve önemi tartışılır.

6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder.

 • Yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynakların önemi vurgulanır.

6.5.3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar.

6.5.4. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

6.5.5. Türkiye ekonomisinin gelişmesi ile nitelikli insan gücü arasındaki ilişkiyi açıklar.

6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.


Ünite: 6.6. Etkin Vatandaşlık

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken eşitlik değeriyle eleştirel düşünme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma ile politik okuryazarlık becerilerinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

6.6.1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.

6.6.2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

 • Kuvvetler ayrılığı ilkesi ile yasama, yürütme ve yargı güçlerinin her birinin kendine has yetki ve sorumluluklarının olduğu üzerinde durulur.

6.6.3. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları değerlendirir.

 • Konu siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve bireyler (kamuoyu) kapsamında ele alınır.

6.6.4. Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini açıklar.

 • Kazanımın işlenmesi sırasında 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ele alınır.

6.6.5. Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.

6.6.6. Türk tarihinden ve güncel örneklerden yola çıkarak toplumsal hayatta kadına verilen değeri fark eder.

 • Pozitif ayrımcılık, ekonomik, siyasal ve toplumsal temsil gibi olumlu, kadına şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi olumsuz konular üzerinde durulur.

Ünite: 6.7. Küresel Bağlantılar

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık değeriyle araştırma ve eleştirel düşünme gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

6.7.1. Türkiye’nin çeşitli özelliklerini bağlı olarak üstlendiği uluslararası rolleri analiz eder.

 • Türkiye’nin dünyada siyasi, kültürel, ekonomik, askerî ve dinî açılardan üstlendiği uluslararası roller ele alınır.

6.7.2. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini analiz eder.

 • Konu kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından ele alınır.

6.7.3. Türk Cumhuriyetleri ile komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirir.

 • Bu konu Atatürk’ün millî dış politika anlayışı açısından ele alınır.

6.7.4. Uluslararası popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkisini sorgular.

 • Kültürümüze ait olmayan unsurların, medya araçları yoluyla toplum hayatını nasıl etkilediği fark ettirilir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Birey ve Toplum5
Kültür ve Miras6
İnsanlar, Yerler ve Çevreler4
Bilim, Teknoloji ve Toplum4
Üretim, Dağıtım ve Tüketim6
Etkin Vatandaşlık6
Küresel Bağlantılar4
Toplam35

En sık kullanılan terimler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı kelime bulutu
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında en sık kullanılan terimler kültürel, değer, öğrenme, beceri, alanı, sosyal, ekonomik ve Türkiye sözcükleri olmuş. En sık kullanılan kazanım fiilleri ise açıklar ve analiz eder.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB ve EBA Kazanım Kavrama Testleri

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın