7. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

7. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 7. sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 7.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Kazanımlar:

7.1.1. Görsel sanat çalışmalarını oluşturmak için araştırmaya dayalı uygulama sürecinin basamaklarını eskiz defterinde gösterir.

 • Sosyal girişimcilik bağlamında planlama yapma, yaptıklarını raporlaştırma, sunma ve savunma konularına değinilebilir.

7.1.2. Görsel sanat çalışmasında sanat tekniklerini birlikte kullanır.

 • Bu kazanımda öğrencinin sanat tekniklerinden birkaçını (baskı teknikleri, mozaik, kolaj, kâğıt vitray, sulu boya vb.) görsel sanat çalışmasında kullanması sağlanır.

7.1.3. Yaşantısının herhangi bir anını hikâyeleştirerek görsel sanat çalışmasına yansıtır.

7.1.4. Görsel sanat çalışmasında geleneksel ve güncel sanat malzemeleri ile teknikleri kullanır.

 • Geleneksel malzemeler olarak kuru boya, sulu boya, pastel boya, fırça vb.; güncel sanat malzemeleri olarak akrilik kalem, sulu boya kalemi vb. tercih edilebilir.

7.1.5. Görsel sanat çalışmasında farklı perspektif tekniklerini kullanır.

 • Mekânda derinlik etkisi yaratmak için çizgi ve hava (renk) perspektifi birlikte kullandırılır.

7.1.6. Gözleme dayalı çizimler yapar.

7.1.7. Atık malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.

 • Geri dönüşüm konusuna vurgu yapılarak duyarlılık ve sorumluluk değerleri üzerinde durulur.

7.1.8. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.

 • Renk: Kromatik renk ilişkileri
 • Kroma: Bir rengin parlaklıktan donukluğa veya ışıltılı hâlinden griliğe doğru geçişi
 • Çizgi: Zıtlık, derecelendirme
 • Mekân: Boşluk, doluluk
 • Vurgu: Odak nokta, baskın
 • Oran-Orantı: Gerçekçi, abartılı

Ünite: 7.2. Kültürel Miras

Kazanımlar:

7.2.1. Sanat eserlerindeki üslupları açıklar.

 • Özgün sanat eserleri ile tasarımlar üzerinde sanatçıların kullandıkları fırça darbeleri, renkleri, bilgi objeleri, konu seçimleri ve biçimlerinin sanatçının üslubunu oluşturduğu üzerinde durulur. Yerli ve yabancı sanatçı ile tasarımcılardan örnekler verilir, eserleri incelenir.

7.2.2. Sanat, tarih ve kültürün birbirini nasıl etkilediğini analiz eder.

7.2.3. Sanatçıların topluma sağladığı katkıları açıklar.

 • Sanatçıların kültürel, sosyal, ekonomik, eğitsel değer vb. açılardan topluma yaptığı katkılar tartışılır.

7.2.4. Tarihî olayların sanat eserleri üzerindeki etkisini inceler.

 • Göç, savaş, reform, ekonomik buhran vb. olayların sanatçıyı, dolayısı ile eserlerini de etkilediği üzerinde durularak örnekler üzerinden açıklanır.

Ünite: 7.3. Sanat Eleştirisi ve Estetik

Kazanımlar:

7.3.1. Sanat eserinde ele alınan tema, konu ve sembolleri tanımlar.

7.3.2. Sanat eserini değerlendirmek için sanat eleştirisi yöntemini kullanır.

 • 3. sınıfın 3.3.4. numaralı kazanımında sanat eleştirisi kısmında yer alan sorulara ek olarak aşağıdaki sorulara da yer verilir:
 • Tanımlama:
 • Eserdeki ana dokuyu nasıl adlandırırsınız? (yapay mı, doğal mı?)
 • Eserde etkin olan biçimler hangileridir? (geometrik, organik, her ikisi)
 • Hangi gereçler kullanılmıştır?
 • Eser hangi teknikle yapılmıştır?
 • Sanat eserinin sanatçısının ismi nedir?
 • Bu ne tür bir sanat eseridir? (grafik tasarım, seramik, heykel, resim, baskı resim vb)
 • Bu eser ne zaman yapılmıştır?
 • Bu sanat eserinin yapıldığı tarihsel dönemde yer alan bazı önemli olayları sıralayınız.
 • Çözümleme:
 • Işık ve renk değerleri nasıl oluşturulmuş?
 • Eser nereden bakılarak yapılmıştır?
 • Eserde size en yakın ve en uzak şey nedir? Neden bu şekilde görüyorsunuz?
 • Eserde biçimler nasıl düzenlenmiş?
 • Eserde değer (valör) nasıl kullanılmış? (açık, koyu, orta ya da yüksek kontrast)
 • Eserde görülen nesneler ya da figürler gerçek büyüklüğünde mi yapılmış?
 • Eser heykel ise hafif mi, yoksa ağır mı görünüyor?
 • Yorumlama:
 • Eserin ana teması nedir?
 • Sanatçı bu sanat eserini neden yapmış olabilir?
 • Sanat eserinde farklı anlamlar taşıyan simgeler var mıdır? Varsa nelerdir?
 • Eser size göre hangi nesneye benzeyen bir koku hissi veriyor?
 • Eser size göre hangi nesneye benzeyen bir tat veriyor?
 • Eser size göre hangi nesneye benzeyen bir görüntü uyandırıyor?
 • Eserin insanlara anlatmak istediği özel bir mesajı var mıdır? Bu ne olabilir?
 • Esere baktığınızda çizgiler, renkler ve şekiller size ne hissettiriyor?
 • Yargı:
 • Bu eser güzel midir? Niçin?
 • Sizce bu eser tarihî değer taşır mı?
 • Sizce bu eserin bir işlevi var mıdır? Niçin?
 • Bu eserden hoşlandınız mı? Niçin?
 • Eserin başarılı olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Bu eser müzeye konulmaya değer bir eser midir?
 • Bu eser evinizin hangi odası için uygun olurdu? Niçin?
 • Bir kişi niçin bunun gibi (eleştirisi yapılan eser) bir sanat eseri yapmak ister?
 • Eserin türüne ve öğrenci düzeyine göre gerekli görüldüğünde sorular artırılabilir.

7.3.3. Sanatçıların eserlerini oluşturma süreçlerini karşılaştırır.

 • Farklı sanat eserlerinin (seramik, resim, heykel vb.) oluşturulma süreçlerinin karşılaştırılması üzerinde durulur.

7.3.4. Görsel sanat eserlerindeki sanatçının görsel sanat eserine yansıyan üslubunu farkeder.

7.3.5. Kişisel ve bağlamsal bilgiler temelinde sanat eserini inceler.

 • Bağlamsal bilginin sanatçının içinde bulunduğu çevre ve şartlar, sanat eserinin işlevi, sanatçıyı etkileyen dinsel, düşünsel ve kültürel özellikleri içeren bilgi olduğuna dikkat edilmelidir. Kişisel bilginin bir sanat eserini gözlemleyerek ve inceleyerek elde edilen bilgi olduğu vurgulanır.

7.3.6. Sanat eserinde sosyal ve kültürel inanışların etkisini yorumlar.

 • Farklı kültürdeki inanışların ve sosyal çevrenin eser üzerine etkisi yorumlanır. Dostluk ve saygı değerleri üzerinde durulur.

7.3.7. Çağdaş medyadaki imaj, yazı ve sembol gibi unsurların yönlendirici etkisini açıklar.

7.3.8. Bilgi ve deneyimlerin sanat eserine yönelik bakış açısını nasıl etkilediğini açıklar.


7. Sınıf Görsel Sanatlar Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Görsel İletişim ve Biçimlendirme8
Kültürel Miras4
Sanat Eleştirisi ve Estetik8
Toplam20

En sık kullanılan terimler

7. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutu
7. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

7. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutu sanat, çalışma, görsel, farklı, örnek ve üzerinde durulur kelimelerinin en sık kullanılan sözcükler olduğunu gösteriyor. Kullanır ve açıklar ise en sık kullanılan kazanım fiilleri olmuş.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

7. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017” üzerine bir yorum

Yorum yapın