7. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

7. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 7. sınıf Müzik Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 7.1. Dinleme – Söyleme

Kazanımlar:

7.1.1. İstiklâl Marşı’nı doğru söyler.

 • Öğrencilerin İstiklâl Marşı’nı hız ve gürlük basamaklarına uygun olarak söylemeleri sağlanır.

7.1.2. Millî birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren marşlarımızı doğru söyler.

7.1.3. Müzikte hız ve gürlük basamaklarını uygular.

7.1.4. Türk müziğinin makamsal bir yapıda olduğunu fark eder.

 • Türk müziğinin temel dokusu göz önünde bulundurularak öğrencilerin segâh ve hüzzam makamlarını ayırt edebilmelerine yönelik dinleti (türkü, şarkı, alıştırma vb.) çalışmaları yapılmalıdır. Örneğin önce sınıf düzeyinde istenen makamlardan birine yönelik dinleti çalışmaları yapılır. Öğrenciler ilk makamı işitsel olarak algıladıktan sonra diğer makama yönelik dinleti yapılır. Sonra her iki makama yönelik karışık eserler dinletilir ve öğrencilerden eserlerin hangi makama ait olduklarını bulmaları istenir. Öğrenciler eserlerin makamlarını belirlemede belli bir başarı elde ettikten sonra bu makamlardan farklı karakterde üçüncü bir makama ait eserler de arada bir sorulur ancak bu makamla ilgili ayrıntıya girilmez. Her çalışma sınıf düzeyinde istenen makamlara yönelik söyleme etkinlikleri ile desteklenerek öğrencilerde makamsal farkındalık sağlanır. Ayrıca Segâh makamında Tekbir ve Salât-ı Ümmiye(Itrî)’nin doğru şekilde seslendirilmesi sağlanmalıdır.

7.1.5. Yurdumuza ait müzik türlerinden eserler seslendirir.

 • Türk halk müziği, Türk sanat müziği, dinî müzik, mehter müziği ve çok sesli Türk müziklerinden seçkin örnekler (Örneğin Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan, Nida Tüfekçi, Neşet Ertaş, Kâni Karaca, Tanbûrî Cemil Bey, Bekir Sıtkı Sezgin gibi önemli müzisyenler tarafından seslendirilmiş eserler) öğrencilerin ses sınırlarına ve sınıf düzeyine uygun olarak verilmelidir.

7.1.6. Atatürk ile ilgili müzikler dinler.

7.1.7. Ses ve çalgı grupları oluşturmaya istekli olur.

 • Öğrencilerin ses ve çalgı grupları oluşturması için gerekli yönlendirmeler yapılır ve grupların çalışmalarını sunmaları için etkinlikler düzenlenir.

7.1.8. Müzikçalışmalarını sergiler.

 • Öğrencilerin müzikle ilgili eser ve edinimlerini sunabilecekleri ortamlar oluşturulur.

Ünite: 7.2. Müziksel Algı ve Bilgilenme

Kazanımlar:

7.2.1. Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır.

 • Ses değişim dönemi dikkate alınarak kalın la, kalın si, ince re, ince mi sesleri; çoğaltma noktası, senyö, da capo, bitiş işareti ve 7/8’lik aksak ölçü/usul verilmelidir.

7.2.2. Müzikte dizileri tanır.

 • Tonal dizilerden do majör, la minör dizileri, makamsal dizilerden de segâh ve hüzzam makam dizileri verilmelidir. Söz konusu diziler kuramsal boyutta tonalitenin, seyir özellikleri bakımından makamın ayrıntılarına girilmeden sadece dizi olarak ve hissetmeye yönelik verilmelidir.

7.2.3. İnsan sesi ve ses topluluklarını ayırt eder.

7.2.4. Çalgı türleri ve çalgı topluluklarını ayırt eder.

 • Türk müziği, Türk Dünyası ve Batı müziği çalgı türleri ve toplulukları sınıf düzeyine uygun olarak verilmelidir.

Ünite: 7.3. Müziksel Yaratıcılık

Kazanımlar:

7.3.1. Müziklere kendi oluşturduğu ritim kalıbı ile eşlik eder.

 • Öğrencilerin, öğrendikleri veya oluşturdukları tartımları referans alarak müziklere doğaçlama yoluyla eşlik etmeleri sağlanır.
 • Öğrenciler, örneğin dört gruba ayrılır ve her gruptan öğrendikleri usul ve nota sürelerini kullanarak bir motiflik ritim kalıpları oluşturmaları istenir. Farklı ve tekrarlanan motiflerden oluşan ritim kalıpları oluşturulmalıdır. Ayrıca bu ritim kalıpları ile öğrencilerin farklı formlar oluşturmaları da sağlanır.
 • Ritim kalıbı oluşturulurken; m1+m2+m1+m3+m1 motifsel dizilimi dikkate alınabilir (m = motif).

7.3.2. Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir.

 • Oluşturulacak ezgiler öğrenilen ölçü sayısı, dizisi, süresi ve küçük şarkı formları ile sınırlı olmalıdır.
 • Öğrenciler ezgileri ses ve/veya çalgı vasıtasıyla seslendirirler.

7.3.3. Dinlediği farklı türdeki müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.

 • Türk halk müziği, Türk sanat müziği, popüler müzik, dinî müzik, mehter müziği ve çok sesli Türk müziklerinden örnekler verilmelidir.

7.3.4. Türkülerin yaşanmış öykülerini canlandırır.

7.3.5. Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 • Öğrencilerin kendi yarattıkları çalışmalarını (beste, düzenleme vb.) bilgisayarlı müzik kayıt teknolojilerini kullanarak kayıt altına almaları sağlanır. Örneğin öğrenciler bireysel olarak veya grup oluşturarak, eser ve çalışmalarını, nota yazım programları (musescore, denemo vb.) ile notaya alma; müzik ve ses düzenleme programları (ardour, audacity vb.) ile de kaydetme ve düzenleme etkinlikleri yaparlar.
 • İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği hatırlatılır.

Ünite: 7.4. Müzik Kültürü

Kazanımlar:

7.4.1. Atatürk’ün müziğin geliştirilmesine verdiği önemi açıklar.

 • Konunun anlaşılmasına yönelik tartışma, panel vb. etkinlikler düzenlenebilir. Konuyla ilgili olarak Atatürk’ün anılarından alınmış bölümler canlandırılabilir. Cumhuriyet’in ilanından sonra müzik alanında yapılan çalışmalar vurgulanabilir.

7.4.2. Dünya müziklerini tanır.

 • Uzak Doğu, Hint, Arap, İran, Balkan, Kafkas, Latin vb. farklı kültürlere ait müziklerden seçkin örneklerin yer aldığı dinleti etkinlikleri düzenlenir.
 • Klasik Batı, caz, pop vb. müzikler üzerinde durulmalı ve bu müziklerin doğuşu, genel özellikleri hakkında öğrencilere bilgiler verilmelidir.

7.4.3. Dinlediği çeşitli türlerdeki müziklerden hem bireysel hem de ortak sınıf arşivini geliştirir.

 • Öğrencilerin müzik alanı ile ilgili edindikleri veya ürettikleri her türlü çalışmayı (eser ses kayıtları, nota yazıları vb.) sınıflandırıp çeşitli bilişim teknolojisi gereçlerinin (bilgisayar, çeşitli bellek birimleri vb.) desteğiyle gerek yazılı gerek sayısal (dijital) veri olarak bir müzik arşivi oluşturmaları sağlanır.
 • İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği hatırlatılır.

7.4.4. Dinlediği uluslararası müzikleri türlerine göre ayırt eder.

 • Dinlediği farklı türdeki uluslararası müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.

7.4.5. Türkülerinin yaşanmış öykülerini araştırır.

 • Çanakkale türküsü gibi örnekler verilir.
 • Öğrencilerin müzikle ilgili araştırmalarında bilgisayar, İnternet, kütüphane vb. kaynaklardan yararlanmalarına ilişkin yönlendirmeler yapılır.

7.4.6. Türk müziği kültürünü tanır.

 • Türk müziği kültürüne felsefesi ve eserleriyle katkıda bulunmuş; Hacı Bektâş-ı Velî, Yûnus Emre, Mevlânâ, Köroğlu, Karacaoğlan, Abdulkadir-i Merâgî, Fuzûlî, Pîr Sultan Abdal, Ali Ufkî Bey, Âşık Veysel, Dâvud Sulari, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Niyaz-i Mısri, Ruhsati, Ercişli Emrah, Seyrani, Neşet Ertaş gibi şahsiyetler vurgulanmalıdır.

7. Sınıf Müzik Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Dinleme – Söyleme8
Müziksel Algı ve Bilgilenme4
Müziksel Yaratıcılık5
Müzik Kültürü6
Toplam23

En sık kullanılan terimler

7. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutu
7. Sınıf Müzik Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

7. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutunun gösterdiği gibi müzik, uygun, etkinlik, ses, farklı, çalışma, ritim, ses ve şarkı en sık kullanılan kelimeler olmuş. Ayırt eder ise en sık kullanılan kazanım fiili.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın