7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 7. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 7.1. Birey ve Toplum

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken özgürlük ve sorumluluk gibi değerlerle iletişim ve medya okuryazarlığı gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.

7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.

7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.

 • Seçilen bir mecranın (TV, İnternet, akıllı telefonlar vb.) bireyler arasındaki iletişimi ve toplumsal olarak da kültürü nasıl değiştirdiği ele alınır.

7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.

 • Özel hayatın gizliliği, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve doğru bilgi alma hakkı ile kitle iletişim özgürlüğü arasındaki ilişki ele alınır.

Ünite: 7.2. Kültür ve Miras

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık ve estetik gibi değerlerle kanıt kullanma becerisinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

7.2.1. Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

 • Kuruluştan İstanbul’un fethine kadar olan dönemde devletin hüküm sürdüğü coğrafya, iskân politikası, askerî, ekonomik ve toplumsal yapı ele alınır.

7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.

 • Gaza ve cihat anlayışı, istimâlet politikası, millet sistemi üzerinde durulur.

7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.

 • Coğrafi keşifler, Rönesans, Aydınlanma Çağı, Reform, Fransız İhtilali, Sanayi İnkılâbı, sömürgecilik ve bunların neden olduğu karmaşa ile insan hakları ihlallerine değinilir.

7.2.4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

7.2.5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.

 • Yerli ve yabancı seyyahların seyahatnamelerinden örneklere yer verilir.

Ünite: 7.3. İnsanlar, Yerler ve Çevreler

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken özgürlük değeriyle kanıt kullanma, problem çözme, tablo, grafik, diyagram çizme ve yorumlama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

7.3.1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.

7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.

 • Tablo ve grafikler kullanarak ülkemizin demografik özellikleri ile ilgili verileri yorumlanır.

7.3.3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

7.3.4. Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar.


Ünite: 7.4. Bilim, Teknoloji ve Toplum

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik ve özgürlük gibi değerlerle zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

7.4.1. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.

 • Yazının icadından günümüze kadar farklı depolama, yaygınlaştırma ve aktarma teknikleri üzerinde kısaca durulur.

7.4.2. Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.

 • Türk-İslam medeniyetinin bilimsel alanda ulaştığı seviyeye vurgu yapılır. el-Harezmî, Fârâbî, İbn-i Sînâ, el-Cezerî, İbn-i Haldûn, Ali Kuşçu, el-Hâzinî, Piri Reis ve Kâtip Çelebi gibi bilim insanlarına ve bunların çalışmalarına değinilir.

7.4.3. 15-20. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.

 • Matbaanın icadı, Dünya’nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi, kütle çekim kanunun keşfedilmesi, buhar makinesının icadı vb. gelişmeler ile bunların etkileri ele alınır.

7.4.4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir.


Ünite: 7.5. Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken dayanışma, dürüstlük ve çalışkanlık gibi değerlerle araştırma, değişim ve sürekliliği algılama ile zaman ve kronolojiyi algılama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

7.5.1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.

7.5.2. Tarihten ve günümüzden örnekler vererek üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.

7.5.3. Vakıfların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine tarihten ve günümüzden örnekler verir.

 • Konu kamu yararına çalışan dernek ve vakıf örnekleriyle sınırlandırılır.

7.5.4. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır.

 • Ahilik ve lonca teşkilatı ile meslek odaları ve meslek okulları üzerinde durulur.

7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.

 • Günümüzde ortaya çıkan mesleklerin yanı sıra geçmişten bugüne süregelen meslekler de ele alınır.

7.5.6. Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri analiz eder.

 • E-ticaret (gerçek ürünler kadar bilgisayar oyunları gibi sanal/dijital ürünler) üzerinde durulur.

Ünite: 7.6. Etkin Vatandaşlık

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken barış değeriyle problem çözme becerisinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

7.6.1. Demokrasiyi ve demokrasinin gelişim evrelerini açıklar.

 • Tarihimizdeki demokratik değerlere ve uygulamalara örnekler verilir. Burada eleştirel düşünme ile zaman ve kronolojiyi algılama becerileri kullanılır.

7.6.2. Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar.

 • TBMM’nin açılması, Cumhuriyet’in ilanı ve çok partili hayata geçiş denemeleri kısaca ele alınır.

7.6.3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir.

7.6.4. Demokrasinin uygulanma süreçlerinde karşılaşılan sorunları analiz eder.

 • Demokratik toplumlardaki antidemokratik uygulamalarla ilgili güncel sorunlar üzerinde durulacaktır.

7.6.5. Bir yaşam biçimi olarak demokratik tutumu benimser.

 • Aile, okul ve toplumdaki demokratik uygulamalar üzerinde durulur.

Ünite: 7.7. Küresel Bağlantılar

Açıklamalar: Bu öğrenme alanı işlenirken barış ve saygı gibi değerlerle iş birliği, problem çözme ile kalıp yargı ve ön yargıyı fark etme gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

Kazanımlar:

7.7.1. Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir.

7.7.2. Türkiye’nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanır.

7.7.3. Çeşitli kültürlere yönelik sahip olduğu kalıp yargıları sorgular.

7.7.4. Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorunların çözümüne yönelik fikir önerileri geliştirir.

 • Küresel iklim değişimi, doğal afetler, açlık, terörizm ve göç konuları ele alınacaktır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Birey ve Toplum4
Kültür ve Miras5
İnsanlar, Yerler ve Çevreler4
Bilim, Teknoloji ve Toplum4
Üretim, Dağıtım ve Tüketim6
Etkin Vatandaşlık5
Küresel Bağlantılar4
Toplam32

En sık kullanılan terimler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı kelime bulutu
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

Değer, beceri, öğrenme, kültürel, alanı, ekonomik, sosyal ve Türkiye sözcükleri 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında en sık kullanılan kelimeler olmuş. En sık kullanılan kazanım fiilleri ise açıklar ve analiz eder.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB ve EBA Kazanım Kavrama Testleri

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın