8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 8. sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 8.1. Mevsimler ve İklim

Öğrenme alanı: Dünya ve Evren

Açıklamalar: Bu ünitede öğrencilerin; mevsimlerin oluşumunda Dünya’nın hareketlerinin, konumunun ve birim yüzeye dü- şen ışığın etkisini kavramaları; iklimlerin oluşumu ve hava olayları hakkında bilgi edinmeleri; iklim bilimi hakkında bilgi sahibi olmaları; küresel iklim değişiklikleri ve etkileri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.

Konu: 8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu

Açıklamalar: Dünya’nın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, mevsimler

Kazanımlar:

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.

 • Dünya’nın dönme ekseni olduğuna değinilir.
 • Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki ilişkiye değinilir.
 • Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir.

Konu: 8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri

Açıklamalar: : İklim, iklim bilimi, iklim bilimci, küresel iklim değişiklikleri

Kazanımlar:

8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.

8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.


Ünite: 8.2. DNA ve Genetik Kod

Öğrenme alanı: Canlılar ve Yaşam

Açıklamalar: Bu ünitede öğrencilerin; DNA ve genetik kod ile ilişkili kavramları açıklamaları ve aralarındaki ilişkileri keşfetmeleri, kalıtım, mutasyon, modifikasyon, adaptasyon, seçilim, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının farkında olmaları ve olumlu/olumsuz etkilerini tartışmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

Konu: 8.2.1. DNA ve Genetik Kod

Açıklamalar: DNA’nın yapısı, DNA’nın kendini eşlemesi, nükleotid, gen, kromozom

Kazanımlar:

8.2.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar.

 • Bazların isimleri verilirken pürin ve pirimidin ayrımına girilmez.

8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.

 • Hidrojen, glikozit, ester, fosfodiester bağlarına girilmez.
 • DNA’daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir.
 • DNA’daki nükleotid hesaplamaları verilmez.

8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.

 • Replikasyon ifadesi kullanılmaz.
 • Eşlenme deneyleri anlatılmaz.
 • Eşlenme ile ilgili hesaplama sorularına girilmez.

Konu: 8.2.2. Kalıtım

Açıklamalar: Gen, genotip, fenotip, saf döl, melez döl, baskın, çekinik, çaprazlama, cinsiyet, akraba evlilikleri

Kazanımlar:

8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.

 • Gen, fenotip, genotip, saf döl ve melez döl kavramlarına değinilir.
 • Baskın ve çekinik gen kavramlarına değinilir.

8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.

 • Çaprazlamalarda sadece bezelye karakterleri kullanılır.
 • Diğer canlılarda da karakterlerin aktarımının benzer olduğu vurgulanır.
 • İnsanda çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomu ile belirlendiği vurgulanır.

8.2.2.3. Akraba evliliklerinin sonuçlarını tartışır.

Konu: 8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon

Açıklamalar: Mutasyon, modifikasyon

Kazanımlar:

8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar.

8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar.

8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur.

Konu: 8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum)

Açıklamalar: Adaptasyon, seçilim

Kazanımlar:

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar.

 • Adaptasyonların kalıtsal olduğu vurgulanır.

Konu: 8.2.5. Biyoteknoloji

Açıklamalar: Genetik mühendisliği, biyoteknolojik çalışmalar, biyoteknoloji uygulamalarının çevreye etkisi

Kazanımlar:

8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.

 • Islah, aşılama, gen aktarımı, klonlama, gen tedavisi örnekleri üzerinde durulur.

8.2.5.2. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.

8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.


Ünite: 8.3. Basınç

Öğrenme alanı: Fiziksel Olaylar

Açıklamalar: Bu ünitede öğrencilerin; katı, sıvı ve gaz basınçlarını ve bu basınçları etkileyen faktörler hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları, aynı zamanda basıncın günlük hayattaki uygulamalarını fark etmeleri amaçlanmaktadır.

Konu: 8.3.1. Basınç

Açıklamalar: Basınç, katı basıncını etkileyen değişkenler, sıvı basıncını etkileyen değişkenler, basıncın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları

Kazanımlar:

8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.

 • Basınç birimi olarak Pascal verilir. Matematiksel bağıntılara girilmez.

8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.

 • Gazların da sıvılara benzer şekilde basınç uyguladıkları belirtilir. Açık hava basıncı örneklendirilir.
 • Matematiksel bağıntılara girilmez.
 • Gaz basıncını etkileyen değişkenlere girilmez.

8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.

 • Sıvı basıncı ile ilgili Pascal prensibinin uygulamalarından örnekler verilir.
 • Bilimsel bilgi türü olarak ilke ve prensiplere vurgu yapılır.

Ünite: 8.4. Madde ve Endüstri

Öğrenme alanı: Madde ve Doğası

Açıklamalar: Bu ünitede öğrencilerin; elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırıldığını bilmeleri, maddede meydana gelen değişimleri, fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırmaları; asit-baz kavramları ve asit yağ- murlarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

Konu: 8.4.1. Periyodik Sistem

Açıklamalar: Grup, periyot, periyodik sistemin sınıflandırılması

Kazanımlar:

8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.

 • Periyodik sisteme duyulan ihtiyaç ve periyodik sistemin oluşturulma süreci ayrıntıya girilmeden vurgulanır.

8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırır.

 • Elementlerin özelliklerine girilmez.

Konu: 8.4.2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Açıklamalar: Fiziksel değişim, kimyasal değişim

Kazanımlar:

8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.

Konu: 8.4.3. Kimyasal Tepkimeler

Açıklamalar: Kimyasal tepkimelerin oluşumu, kütlenin korunumu

Kazanımlar:

8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.

 • Kimyasal tepkime denklemlerine formüller kullanılarak girilmez.

Konu: 8.4.4. Asitler ve Bazlar

Açıklamalar: Asit, baz, pH, asit yağmurları, asit yağmurlarına karşı çözüm önerileri

Kazanımlar:

8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.

8.4.4.2. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.

8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır.

8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur.

 • Konu ile ilgili deney yolu ile çıkarımlarda bulunmaları sağlanır.

8.4.4.5. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.

8.4.4.6. Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır.

8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar.

 • Asit yağmurlarının oluşum sebepleri ve sonuçlarına değinilir.

Konu: 8.4.5. Maddenin Isı ile Etkileşimi

Açıklamalar: Isı ve öz ısının bağlı olduğu faktörler

Kazanımlar:

8.4.5.1. Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keş- feder.

 • Q=m.
 • Δt bağıntısına girilmez.
 • Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler örneklerle açıklanır.

8.4.5.2. Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder.

 • Saf maddelerin hâl değişimi sırasında sıcaklığının sabit kaldığına değinilir.
 • Matematiksel hesaplamalara girilmez.

8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar.

8.4.5.4. Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir.

Konu: 8.4.6. Türkiye’de Kimya Endüstrisi

Açıklamalar: İthal edilen kimyasal ürünler, ihraç edilen kimyasal ürünler, ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmî/özel kurumlar, kimya temelli meslekler

Kazanımlar:

8.4.6.1. Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini sorgular.

 • Ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi / özel kurum ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmalara değinilir.
 • İthal ve ihraç edilen kimyasal ürünlerden birkaç önemli örnek verilerek Türkiye kimya endüstrisinin işleyişine değinilir.

8.4.6.2. Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanları hakkında öneriler sunar.


Ünite: 8.5. Basit Makineler

Öğrenme alanı: Fiziksel Olaylar

Açıklamalar: Bu ünitede öğrencilerin; günlük yaşamda sıkça karşılaştıkları basit makine çeşitleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları; kazandıkları bilgi ve becerileri ortaya koyarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak özgün basit makine düzenekleri tasarlamaları; böylece yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Konu: 8.5.1. Basit Makineler

Açıklamalar: Sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, basit makinelerin kullanım alanları

Kazanımlar:

8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.

 • Basit makinelerden, sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem ve çıkrık üzerinde durulur.
 • Dişli çarklar, vida ve kasnakların da birer basit makine olduğu görsellerle belirtilir, ayrıntıya girilmez.
 • Basit makinelerde işten kazanç olmadığı vurgulanır.
 • Matematiksel bağıntılara girilmez.

8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar.

 • Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. Şartlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir.

Ünite: 8.6. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Öğrenme alanı: Canlılar ve Yaşam

Açıklamalar: Bu ünitede öğrencilerin; fotosentez, solunum, enerji dönüşümlerini kavramaları, besin zinciri ve bu zinciri oluşturan elemanları açıklayabilmeleri ve elemanlar arasındaki ilişkiyi keşfetmeleri, çevre bilimle ilgili yaşam içerisindeki madde döngülerini fark etmeleri, çevre sorunlarını bilmeleri ve çevre sorunlarına karşı çözüm önerileri sunabilmeleri bunlara ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

Konu: 8.6.1. Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Açıklamalar: Besin zinciri, üretici, tüketici, ayrıştırıcı, besin piramidi

Kazanımlar:

8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir.

 • Parazit besin zincirlerine değinilmez.
 • Besin piramitlerinde enerji aktarımı, vücut büyüklüğü, birey sayısı ve biriken zararlı madde miktarları değişimi vurgulanır.

Konu: 8.6.2. Enerji Dönüşümleri

Açıklamalar: Fotosentez, fotosentez hızını etkileyen faktörler, solunum, oksijensiz solunum, oksijenli solunum

Kazanımlar:

8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder.

 • Fotosentezde karbondioksit ve su kullanıldığı, besin ve oksijen üretildiği vurgulanır. Kimyasal denklemine girilmez.
 • Fotosentezin yapay ışıkta da meydana gelebileceği vurgulanır.
 • Fotosentez yapan canlıların üretici olduğu ifade edilir.

8.6.2.2. Fotosentez ile ilgili deney ve gözlem yaparak sonuçlarına yönelik çıkarımda bulunur.

 • Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişken gruplarını örneklerle açıklar.

8.6.2.3. Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili grafikler çizerek yorumlar.

 • Grafiklerde ışık rengi, karbondioksit miktarı, su miktarı ve ışık şiddeti dikkate alınır.

8.6.2.4. Canlılarda solunumun önemini belirtir.

 • Solunumun kimyasal denklemine girilmez.
 • Bitkilerin gece ve gündüz solunum yaptığına değinilir.
 • Oksijenli ve oksijensiz solunum evrelerine girilmeden verilir fakat açığa çıkan enerji miktarları sayısal olarak belirtilmez.
 • ATP’nin yapısına girilmeden isminden bahsedilir.

Konu: 8.6.3. Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları

Açıklamalar: Su döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü, karbon döngüsü, ozon tabakası, küresel ısınma

Kazanımlar:

8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar.

8.6.3.2. Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular.

8.6.3.3. Ozon tabakasının incelme nedenleri ve canlılar üzerindeki olası etkileri hakkında çıkarımda bulunur.

8.6.3.4. Ozon tabakasının incelmesine ve küresel ısınmayı önlemeye yönelik alternatif çözüm önerileri sunar.

 • Çevre sorunlarının dünyanın geleceğine nasıl bir etkisinin olabileceğine yönelik öngörüleri sanatsal yollarla ifade etmeleri istenir.

8.6.3.5. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır.

 • Sera etkisi, asit yağmurları örneklerle birlikte açıklanır.
 • Dünya ülkelerinin küresel iklim değişikliğini önlemek için aldıkları önlemlere (ör. Kyoto Protokolü) değinilir.
 • İklim değişikliğinin önlenmesinde bireylerin görev ve sorumlulukları olduğuna değinilir.

Konu: 8.6.4. Sürdürülebilir Kalkınma

Açıklamalar: Sürdürülebilir yaşam, kaynakların tasarruflu kullanımı, geri dönüşüm

Kazanımlar:

8.6.4.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.

8.6.4.2. Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar.

8.6.4.3. Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklar.

8.6.4.4. Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına ilişkin araştırma verilerini kullanarak çözüm önerileri sunar.

8.6.4.5. Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.


Ünite: 8.7. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

Öğrenme alanı: Fiziksel Olaylar

Açıklamalar: Bu ünitede öğrencilerin; elektrik yüklerini tanımaları, elektrik yükleri arasında itme ve çekme kuvvetleri oldu- ğunun farkına varmaları; cisimlerin, sahip oldukları elektrik yükü bakımından üç farklı durumda olabileceklerini ve “topraklama” olayını kavramaları; elektroskopun, cisimlerin sahip olduğu elektrik yüklerinin tespitinde kolaylık sağladığını deneyerek gözlemlemeleri, elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjilerine, hareket enerjisinin de elektrik enerjisine dönüşebileceğini deneyerek gözlemlemeleri, güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini ve bunların doğurabileceği zararlı veya yararlı durumları tahmin etmeleri, elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

Konu: 8.7.1. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

Açıklamalar: Elektrik yükleri, elektrik yükleri arasındaki itme ve çekme kuvvetleri, elektriklenme çeşitleri

Kazanımlar:

8.7.1.1. Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar.

8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar.

8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.

Konu: 8.7.2. Elektrik Yüklü Cisimler

Açıklamalar: Pozitif yüklü cisim, negatif yüklü cisim, elektroskop, topraklama

Kazanımlar:

8.7.2.1. Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır.

 • Özellikle nötr cismin, yüksüz cisim anlamına gelmediği; nötr cisimlerde pozitif ve negatif yük miktarlarının eşit olduğu vurgusu yapılır. Elektroskopun yük ölçümünde kullanıldığı belirtilir, çalışma prensibine girilmez.

8.7.2.2. Topraklamayı açıklar.

 • Topraklamanın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları dikkate alınarak can ve mal güvenliği açısından önemine vurgu yapılır.

Konu: 8.7.3. Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

Açıklamalar: Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümü, elektrik enerjisinin hareket enerjisine ve hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü, güç santralleri, elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımı

Kazanımlar:

8.7.3.1. Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştüğü uygulamalara örnekler verir.

 • Güvenlik açısından elektrik sigortasının önemi üzerinde durulur.
 • Robotların, elektrik enerjisinin, hareket enerjisine dönüşümü temel alınarak geliştirildiği vurgulanır. Öncelikle tasarımlarını çizimle ifade etmeleri istenir. Şartlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştür mesi istenebilir.

8.7.3.3. Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini açıklar.

 • Güç santrallerinden hidroelektrik, termik, rüzgâr, jeotermal ve nükleer santrallere değinilir.

8.7.3.4. Güç santrallerinin avantaj ve dezavantajları konusunda fikirler üretir.

 • Güç santrallerinin yarar-zarar ve riskler yönünden değerlendirilmesine yönelik fikir üretmeleri ve bu fikirlerini savunmaları istenir.

8.7.3.5. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.

 • Enerji verimliliği konusunda ülkemizdeki resmî kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar ve elektrik enerjisi kullanımı bakımından yapılması gerekenler belirtilir.
 • Kaçak elektrik kullanımının ülke ekonomisine verdiği zarar vurgulanır.

8.7.3.6. Evlerde elektriği tasarruflu kullanmaya özen gösterir.

 • Öğrencilerden elektrik faturasını azaltmaya yönelik uzun süreli çalışmalar yapmaları istenir, süreç izlenir.

8.7.3.2. Elektrik enerjisinin ısı, ışık veya hareket enerjisine dönüşümünü temel alan bir model tasarlar.


Ünite: 8.8. Uygulamalı Bilim

Öğrenme alanı: Fen ve Mühendislik Uygulamaları

Açıklamalar: Bu ünitede öğrencilerden; daha önceki ünitelerde ele alınan konulara ilişkin problemlerin farkına varmaları, problemleri tanımlamaları, alternatif çözüm yollarını belirlemeleri, bu çözüm yollarını karşılaştırmaları, en uygun olanı belirlemeleri, bir ürün ortaya çıkarmaları ve bu ürünü en etkili şekilde sunmaları beklenmektedir. Ünite sonunda ortaya çıkacak ürünlerin bilim şenliği gibi etkinliklerle sunulması önerilmektedir.

Konu: 8.8.1. Uygulamalı Bilim

Kazanımlar:

8.8.1.1. Günlük hayattan bir problemi tanımlar.

 • Problemin günlük hayatta kullanılan veya karşılaşılan araç, nesne veya sistemleri geliştirmeye yö- nelik olması istenir.
 • Bu aşamada problemin malzeme, zaman ve maliyet kriterleri kapsamında ele alınması beklenir.
 • Problemlerin, eğitim öğretim yılının başından itibaren farklı dersler kapsamında yer alan konularla ilişkili olması tercih edilebilir.

8.8.1.2. Problem için muhtemel çözümler üretir ve bunları karşılaştırarak kriterler kapsamında uygun olanı seçer.

8.8.1.3. Ürünü tasarlar ve sunar.

 • Ürün tasarımı ve yapımı okul ortamında yapılır.
 • Öğrencilerden, ürün geliştirme aşamasında deneme yapmaları, bu denemeler sonucunda elde ettikleri nitel ve nicel verileri, gözlemleri kaydetmeleri ve grafik okuma veya oluşturma becerileriyle değerlendirmeleri beklenmektedir.

8.8.1.4. Ürünü pazarlamak için stratejiler geliştirir ve ürünü tanıtır.

 • Örneğin ürüne isim bulur, ürün tanıtımı için gazete, İnternet veya televizyon reklamı tasarlar.
 • Türk Patent ve Marka Kurumunun yaptığı çalışmalara değinilir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

8. sınıf fen bilimleri dersinde ünitelere göre konu ve kazanım sayısı dağılımları:

ÜniteKonu SayısıKazanım Sayısı
Mevsimler ve İklim23
DNA ve Genetik Kod513
Basınç13
Madde ve Endüstri617
Basit Makineler12
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi415
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi311
Uygulamalı Bilim14
Toplam2368

En sık kullanılan terimler

8. sınıf Fen bilimleri dersi kelime bulutu
8. sınıf Fen bilimleri dersi öğretim programında en sık kullanılan kelimeleri gösteren kelime bulutu. Bir kelime ne kadar büyük yazılmışsa o kadar sık kullanılmış demektir.

8. sınıf Fen bilimleri dersinde en sık kullanılan kelimeler elektrik, enerji, hareket, kimyasal, dna, gen, açıklar ve girilmez kelimeleri olmuş. Açıklar en sık kullanılan kazanım fiili. Girilmez kelimesi kazanımlardaki sınırlamaların çokluğuna işaret ediyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri MEB ve EBA Kazanım Kavrama Testleri

İlgili diğer öğretim programları:
3. sınıf Fen bilimleri öğretim programı
4. sınıf Fen bilimleri öğretim programı
5. sınıf Fen bilimleri öğretim programı
6. sınıf Fen bilimleri öğretim programı
7. sınıf Fen bilimleri öğretim programı

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf)

Yorum yapın