8. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

8. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 8. sınıf Müzik Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 8.1. Dinleme – Söyleme

Kazanımlar:

8.1.1. İstiklâl Marşı’nı doğru söyler.

 • İstiklâl Marşı’nı yönetme çalışmalarında bilişim teknolojisi araçlarından çeşitli materyaller izlettirilmesi ve dinlettirimesi yoluyla yararlanılır.

8.1.2. Toplum hayatımızda önemli yer tutan marşlarımızı doğru söyler.

 • Millî birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren marşlarımız verilmelidir.

8.1.3. Türk toplum ve topluluklarının müzik kültürlerinden uygun örnekleri dinler.

 • Türk ve akraba topluluklarına ait müzik örnekleri dinletilmelidir.

8.1.4. Türk müziğinin makamsal bir yapıda olduğunu fark eder.

 • Türk müziğinin temel dokusu göz önünde bulundurularak öğrencilerin eviç (misket) makamını ayırt edebilmelerine yönelik dinleti (türkü, şarkı, alıştırma vb.) çalışmaları yapılmalıdır. Örneğin önce sınıf düzeyinde istenen makamlardan birine yönelik dinleti çalışmaları yapılır. Öğrenciler ilk makamı işitsel olarak algıladıktan sonra diğer makama yönelik dinleti yapılır. Sonra her iki makama yönelik karışık eserler dinletilir ve öğrencilerden eserlerin hangi makama ait olduklarını bulmaları istenir. Öğrenciler eserlerin makamlarını belirlemede belli bir başarı elde ettikten sonra bu makamlardan farklı karakterde üçüncü bir makama ait eserler de arada bir sorulur ancak bu makamla ilgili ayrıntıya girilmez. Her çalışma sınıf düzeyinde istenen makamlara yönelik söyleme etkinlikleri ile desteklenerek öğrencilerde makamsal farkındalık sağlanır.

8.1.5. Yurdumuza ait müzik türlerinden eserler seslendirir.

 • Türk halk müziği, Türk sanat müziği, dinî müzik, mehter müziği ve çok sesli Türk müziklerinden seçkin örnekler, öğrencilerin ses sınırlarına ve sınıf düzeyine uygun olarak verilmelidir.

8.1.6. Müzikeserlerini hız belirteci (metronom) kullanarak uygun hızlarda seslendirir.

 • Hız belirtecini sesiyle veya çalgısıyla seslendireceği müzik eserinin hızına göre ayarlar.
 • Hız belirteci yardımıyla müzik eserlerini farklı hızlarda sesi veya çalgısı ile seslendirir.
 • Hız belirtecini eser ve alıştırma (etüt) çalışmalarında etkin olarak kullanır.

8.1.7. Ses ve çalgı grupları oluşturur.

8.1.8. Türk kültürüne ait müzikleri dinler.

 • Türk müziği kültürüne felsefesi ve eserleriyle katkıda bulunmuş; Itrî, Yesârî Âsım Arsoy, Safiye Ayla, Vecihe Daryal, Ziya Taşkent, Bekir Sıtkı Sezgin, Cinuçen Tanrıkorur, Neşet Ertaş, Âşık Mahzuni Şerif, Talip Özkan, Yılma İpek, Özay Gönlüm gibi şahsiyetlerden eserler dinletilmelidir.

8.1.9. Müzikçalışmalarını sergiler.

 • Öğrencilerin müzikle ilgili eser ve edinimlerini sunabilecekleri ortamlar oluşturulur.

8.1.10. Mahallî sanatçıları araştırır.


Ünite: 8.2. Müziksel Algı ve Bilgilenme

Kazanımlar:

8.2.1. Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır.

 • Senkop, 9/8’lik aksak ölçüler/usuller verilmelidir.

8.2.2. Müzikte dizileri tanır.

 • Tonal dizilerden tek diyezli ve tek bemollü diziler, makamsal dizilerden de kürdi, acemkürdi ve muhayyerkürdi makam dizileri verilmelidir. Söz konusu diziler kuramsal boyutta tonalitenin, seyir özellikleri bakımından makamın ayrıntılarına girilmeden sadece dizi olarak ve hissetmeye yönelik verilmelidir. İlgili diziler belirtilen tonal ve makamsal dizilerle sınırlandırılarak, öğrenci ses sınırlarına ve düzeylerine uygun hem şarkı hem de türkülerin dinletilmesi ve seslendirilmesi ile verilmelidir.

Ünite: 8.3. Müziksel Yaratıcılık

Kazanımlar:

8.3.1. Bildiği müziklere basit ritim eşlikleri yazmaktan hoşlanır.

8.3.2. Türkülerinin yaşanmış öykülerini canlandırır.

 • Yaşadığı çevredeki kültürel zenginlikleri, müziğin birleştirici etkisini kullanarak tanıması ve öğrencilerin araştırmacı kişiliklerini ortaya çıkarması sağlanmalıdır.

8.3.3. Farklı ve tekrarlanan bölümlerden oluşan ritim kalıpları oluşturur.

 • iklerde düzeye uygun üç bölümlü şarkı, türkü vb. müzik biçimlerine yer verilmelidir.

8.3.4. Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir.

 • Ezgi denemeleri; öğrenilen dizi, ölçü göstergesi (sayısı) ve süre değerleri ile sınırlanmalıdır.
 • Öğrenciler ezgileri ses ve/veya çalgı vasıtasıyla seslendirirler.

8.3.5. Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 • Öğrencilerin kendi yarattıkları çalışmalarını (beste, düzenleme vb.) bilgisayarlı müzik kayıt teknolojilerini kullanarak kayıt altına almaları sağlanır. Örneğin öğrenciler bireysel olarak veya grup oluşturarak eser ve çalışmalarını, nota yazım programları (musescore, denemo vb.) ile notaya alma; müzik ve ses düzenleme programları (ardour, audacity vb.) ile de kaydetme ve düzenleme etkinlikleri yaparlar.
 • İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği hatırlatılır.

Ünite: 8.4. Müzik Kültürü

Kazanımlar:

8.4.1. Türk müziği biçimlerini tanır.

 • Mevlevî ayini, peşrev, saz semaisi, longa, kırık hava, uzun hava, şarkı, ilahi, nefes, deyiş vb. müzik biçimleri (formları) dinletiler yoluyla tanıtılır.

8.4.2. Dinlediği farklı türlerdeki müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklar.

8.4.3. iğin diğer sanatlarla ilişkisini kavrar.

 • iğin diğer sanat dalları (edebiyat, tiyatro, sinema, halk oyunları, halk dansları, opera, bale vb.) ile ilişkisi vurgulanır. Şiir, hikâye, destan vb. türlerden yola çıkılarak veya esinlenilerek bestelenmiş müzik eserlerinden örnekler dinletilir.

8.4.4. Halk türkülerinin yaşanmış öykülerini araştırır.

 • Öğrencilerin müzikle ilgili araştırmalarında bilgisayar, İnternet ve kütüphanelerden yararlanabilmelerine ilişkin yönlendirmeler yapılır.

8.4.5. Dinlediği farklı türlerdeki müziklerden hem bireysel hem de ortak sınıf arşivini geliştirir.

 • Öğrencilerin müzik alanı ile ilgili edindikleri veya ürettikleri her türlü çalışmayı (eser ses kayıtları, nota yazıları vb.) sınıflandırıp çeşitli bilişim teknolojisi gereçlerinin (bilgisayar, çeşitli bellek birimleri vb.) desteğiyle gerek yazılı gerek sayısal (dijital) veri olarak bir müzik arşivi oluşturmaları sağlanır.
 • Sanatçıların dünyaca (yerelden evrensele) tanınmasında iletişim araçlarının rolü vurgulanır.
 • İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği hatırlatılır.

8.4.6. Atatürk’ün güzel sanatlar içinde müziğe verdiği yeri ve önemi kavrar.

8.4.7. iğin terapi yöntemi olarak da kullanıldığını bilir.

 • Makamların müzikle tedavi amacıyla kullanıldığı vurgulanmalıdır.

8.4.8. Sanat, sanatçı ve sanat eseri kavramlarını açıklar.

 • Öğrencinin sanat, sanatçı, sanat eseri, müzik ve estetik kavramlarını nitelikleri açısından eleştirel düşünme sürecinden geçirerek değerlendirmesi ve tartışması hedeflenmelidir.

8.4.9. Müzikalanına ait ana ve yan meslekleri tanır.

 • Müzikalanı ile ilgili ana meslekler (besteci, yorumcu, orkestra-koro şefliği, eğitmen, film ve oyun müziği besteciliği vb.) ve yan meslekler (şarkı sözü yazarlığı, müzik gazeteciliği, müzik yapımcılığı, çalgı yapımcılığı vb.) tanıtılır.
 • Müzikalanına ait meslekleri tanımaya yönelik geziler düzenlenir.

8. Sınıf Müzik Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Dinleme – Söyleme10
Müziksel Algı ve Bilgilenme2
Müziksel Yaratıcılık5
Müzik Kültürü9
Toplam26

En sık kullanılan terimler

8. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutu
8. Sınıf Müzik Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

8. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutunda görüldüğü gibi müzik, uygun, çalışma, Türk, farklı, ses, etkinlik, İstiklal ve marşı kelimeleri en sık geçen sözcükler olmuş.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın