9. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

9. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 9. sınıf Müzik Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 9.1. Dinleme – Söyleme

Kazanımlar:

9.1.1. Sesi tekniğine uygun olarak kullanır.

 • Ses alıştırmalarının seçiminde öğrencilerin bireysel yapı özellikleri ve ses gelişim-değişim özellikleri göz önünde bulundurulur.
 • Ses sağlığını (ör. ses tellerini vb.) korumanın yolları ve gerekliliği vurgulanır.
 • Ses açma çalışmalarında klavyeli veya telli bir çalgıdan yararlanılır.

9.1.2. İstiklâl Marşı’nı nefes yerlerine dikkat ederek söyler.

 • İstiklâl Marşı’nın eşlikli (piyano veya orkestrasyon) seslendirilmesi sağlanır.
 • Ülke ve bayrak sevgisinin önemi vurgulanır.

9.1.3. Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir.

9.1.4. Eserleri hız ve gürlük terimlerine uygun olarak seslendirir.

 • Sınıfta mevcut olan çeşitli çalgılar (flüt, bağlama, gitar, ut, kanun, keman vb.) kullanılır.

9.1.5. Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir.

 • Uşşak ve hicaz makam dizilerinin özellikleri verilir. Ancak kuramsal ayrıntıya girilmeden sadece makamlarla ilgili dinleme, söyleme ve makamsal etkiyi hissetme çalışmaları yapılır.
 • Uşşak ve hicaz makamlarında bestelenmiş seçkin eserler dinletilir ve eserlerin seslendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması sağlanır.
 • Farklı bölgelere ait eserlere (türkü, şarkı) yer verilir.
 • İlgili her makam Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden örneklendirilir.

9.1.6. Türk müziği türlerinden örnek eserler seslendirir.

 • Türk halk müziği, Türk sanat müziği, mehter müziği ve dinî müzik örneklerinden oluşan eserler seslendirilir.

9.1.7. Toplum hayatında önemli yer tutan marşlarımızı doğru söyler.

 • Söyleme özelliklerine uygun olarak seslendirmesi sağlanır.

Ünite: 9.2. Müziksel Algı ve Bilgilenme

Kazanımlar:

9.2.1. Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır.

 • Sol, fa ve do anahtarları ayrıntıya girilmeden tanıtılır.
 • Notaların dizekteki yerleri, süre değerleri ve ses değiştirici işaretler (diyez, bemol, naturel) tanıtılmalıdır.
 • Sesin hız ve gürlük özelliklerini içeren bilgiler üzerinde durulur.

9.2.2. Basit ölçüleri tanır.

 • 2/4’lük, 3/4’lük ve 4/4’lük ölçüler tanıtılır ve örnekler dinletilir.

9.2.3. İkili ve üçlü yatay aralığı tanır.

 • Aralıkların özellikleri (büyük aralık, küçük aralık, artık aralık) tanıtılır ve örnekler dinletilir.

9.2.4. İkili ve üçlü dikey aralığı tanır.

9.2.5. Türk müziği usullerinin vuruşlarını tanır.

 • 2/4’lük, 3/4’lük ve 4/4’lük usullerin halk müziği ve klasik Türk müziğindeki vuruş şekilleri tanıtılır.
 • 5/8’lik, 6/8’lik, 7/8’lik, 8/8’lik ve 9/8’lik usullerin halk müziği ve klasik Türk müziğindeki vuruş şekilleri tanıtılır.

9.2.6. Türk müziği ses sistemini tanır.

 • Türk müziğinde kullanılan ses değiştirici işaretler gösterilerek komanın tanımı yapılır.
 • Türk müziği ses sistemini ve işaret (koma) tablosunu tanımaya yönelik çalışmalar yapılır.
 • Türk müziği ses değiştirici işaretlerini tanır (sadece öğrendiği makamlara ait değiştirici işaretlerle sınırlıdır.).

Ünite: 9.3. Müziksel Yaratıcılık

Kazanımlar:

9.3.1. Yatay aralıklardan ezgi oluşturur.

 • Öğrencilerin yatay aralıklar ve ritim kalıplarını kullanarak en az dört ölçülük ezgi oluşturmaları sağlanarak bu ezgileri seslendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenir.

9.3.2. Dağarcığındaki basit ölçülerde yazılmış eserlere uygun ritim eşliği oluşturur.

 • Ritim kalıpları hatırlatılarak, öğrenilen eserlere uygun ritim eşliği yazma-uygulama etkinlikleri düzenlenir.

9.3.3. Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 • Öğrencilerin kendi müzik çalışmalarını (beste, düzenleme vb.), bilgisayarlı müzik kayıt teknolojilerini kullanarak kayıt altına almaları sağlanır. Örneğin öğrenciler bireysel olarak veya grup oluşturarak, eser ve çalışmalarını, nota yazım programları (musescore, denemo, frescobaldi vb.) ile notaya alma; müzik ve ses düzenleme programları (ardour, audacity vb.) ile de kaydetme ve düzenleme etkinlikleri yaparlar.
 • İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği hatırlatılır.

9.3.4. Türk halk müziğinin yaşanmış öykülerini canlandırır.

 • Türkülerin öyküleri hakkında araştırma yapılması ve elde edilen bulguların gruplar hâlinde drama yoluyla canlandırılarak sunulması sağlanır.

Ünite: 9.4. Müzik Kültürü

Kazanımlar:

9.4.1. 17. yüzyıla kadar Türk müziği tarihinin genel özelliklerini açıklar.

 • 17. yüzyıla kadar Türk müzik tarihi ile ilgili araştırma yapılarak elde edilen bilgilerin sınıfta paylaşılması sağlanır.
 • Yunus Emre, Farabi, İbni Sina, Safiyuddin Urmevi, Abdulkadir Meragi, Hızır bin Abdullah, Ladikli Mehmet Çelebi, II. Gazi Giray Han, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Âşık Paşa, Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Köroğlu, Kul Himmet, Hatayi gibi tarihsel kişiliklerin Türk müzik tarihindeki yeri ve önemi üzerinde durulur.
 • 17. yüzyıla kadar olan dönem bestecilerinin eserlerinden örnekler tanır.

9.4.2. İlk Çağ uygarlıklarında müziğin genel özelliklerini açıklar.

 • Mezopotamya, Mısır, Grek ve Roma, Çin, Hint gibi uygarlıklarda müzik hayatı ve çalgılar ile ilgili araştırma yapılarak elde edilen bilgilerin sınıfta paylaşılması sağlanır.

9.4.3. Batı müziğinde Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinin genel özelliklerini açıklar.

 • Batı müziğinin şekillenmesinde Grek ve Roma döneminin etkisi vurgulanır.
 • Batı müziğinde Orta Çağ ve Rönesans dönemlerindeki müziğin gelişimi, bilim ve sanattaki gelişmelerle ilişkilendirilir.
 • Dönemlerin önemli bestecileri tanıtılarak eserlerinden örnekler dinletilir.

9.4.4. Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin genel özelliklerini açıklar.

 • Türk halk müziğinin kaynakları, işlediği konular, yapısı (uzun hava, kırık hava) ve çalgıları tanıtılır.
 • Türk sanat müziğinin kaynakları, işlediği konular, yapısı, formu (peşrev, saz semai, şarkı, fasıl vb.) ve çalgıları tanıtılır.
 • Koşulların uygun olması durumunda mahalli sanatçılar davet edilir.

9.4.5. Ülkemizdeki müzikleri türlerine göre sınıflandırır.

 • Türk halk müziği, Türk sanat müziği, dinî müzik, mehter müziği ve Batı müziği türleri üzerinde durulur.
 • Ülkemizdeki farklı müzik türlerine ilişkin (Türk halk müziği, Türk sanat müziği, dinî müzik, mehter müziği, çoksesli Türk müziği, Batı müziği) ses kayıtları dinletilir.

9.4.6. Dünyanın farklı bölgelerindeki müzik eserlerinden örnekler dinler.

 • Dünyanın farklı bölgelerindeki (Uzak Doğu, Afrika, Amerika, Akdeniz) müziklerden örnekler dinletilir.
 • Kültürel çeşitliliğin müziğe yansımalarına dikkat çekilerek farklı kültürlere saygı göstermenin gerekliliği hatırlatılır.

9.4.7. Majör ve minör tonalitelerden oluşan eserleri tanır.

9.4.8. Dünyadaki popüler müzik türlerinden seçkin örnekler dinler.

 • Güncel popüler müzik türlerinden (pop, caz, rock vb.) nitelikli örnekler dinletilir.

9.4.9. Sanat, sanatçı ve sanat eseri kavramlarını açıklar.

 • Öğrencinin sanat, sanatçı, sanat eseri, müzik ve estetik kavramlarını nitelikleri açısından eleştirel düşünme sürecinden geçirerek değerlendirmesi ve tartışması hedeflenmelidir.

9. Sınıf Müzik Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Dinleme – Söyleme7
Müziksel Algı ve Bilgilenme6
Müziksel Yaratıcılık4
Müzik Kültürü9
Toplam26

En sık kullanılan terimler

9. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutu
9. Sınıf Müzik Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

9. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutu

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın